ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 08:31
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލުގައި ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރި ޖަލްސާއަށް މެންބަރުން ވަނަނުދީ ފުލުހުން ސްކޫލުގެ ދޮރުމަތީގައި
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލުގައި ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރި ޖަލްސާއަށް މެންބަރުން ވަނަނުދީ ފުލުހުން ސްކޫލުގެ ދޮރުމަތީގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުން
ޕީއެންއެފްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅުމަށްފަހު ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައިފި
 
ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލަށް ދިޔަ ޕީއެންއެފްގެ މެންބަރުންގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ޕެޕަރ ސުޕްރޭ ޖަހާ ސްކޫލަށް ވަނުން މަނާކުރި
 
ސަރުކާރުން ތަނެއް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް ބުނެ ދަންވަރު ބަޔާނެއް ނެރުނީ ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާ ރާޅުގަނޑުގައި ފަށައި ނިމެނިކޮށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވާ އުފައްދަވާފައިވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) ގެ ޖަލްސާއަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އެޅުމަށްފަހު، އެ ޖަލްސާ ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އަތެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ދިފާއަށް ކުޅެފިއެވެ.

އެގޮތުން ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލު ހޯލުގައި ފުރަތަމަ ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރި ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން ފުލުހުން އެ ސްކޫލް ބަންދުކޮށް ޖަލްސާ ބޭއްވިޔަ ނުދީ އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުންނަށް ޖަލްސާ އޮތް ހޯލަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާ އެތަނުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވި ފަހުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ސަރުކާރުން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ދަންވަރު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ހިންގާ ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް މި ސަރުކާރުން ހުރަސް ނާޅާނެކަމާ، އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އަލަށް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ޖަލްސާ ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއްގައި ބާއްވައިދޭން އެ ސްކޫލުން ޢުޒުރުވެރިވެފައި ވާތީ، އެ ސްކޫލުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓައިދިނުމުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ހަފުތާއަށްވުރެ ދިގު ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށްފަހު، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ އާއި އަދި އަހަރު ފަހު އިމްތިޙާން ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދުވަސްވަރުކަމަށް ވާތީ، އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ސްކޫލް ހޯލްތައް ދޫކުރުމަކީ މި ވަގުތު ސްކޫލްތަކަށް ވަރަށް ދަތިކަމެއް ކަމަަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ޕީއެންއެފްއިން ވަނީ ސްކޫލުން ހުއްދަ ދިން ކަމަށާއި، އަދި ހުއްދަ ބާތިލުކުރިކަމެއް އެ ޕާޓީއަށް އަންގާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަނަށް ރޮއިޓް ފުލުހުން ފޮނުވާ ޖަލްސާއަށް ދިޔަ މީހުން ސްކޫލަށް ވަަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާ ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކުގައި އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ގަޔަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޖަލްސާ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށް ޖަލްސާ ނިމެން ކައިިރިވެފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރުން ދަންވަރު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ އެއްވެސް ސްކޫލް ހޯލެއް ލިބުމުގައި އޮތް ދަތިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދީ، ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ރެއިން ރެއަށް އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަގު ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ މައި ހޯލުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމު އެކަން ކުރައްވާ ފަރާތަށް ސަރުކާރުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ވަގުތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޕީއެންއެފްގެ ސެނެޓް މެންބަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ތަނެއް ހަމަޖައްސައި ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރީ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއަޅާ އެކަން ހުއްޓުވަން ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ތަނެއް ނުލިބުމުން ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާ ބޭއްވީ ރާޅުގަނޑުގައި ކަމަށާއި، ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ހަލީލް، ތަނެއް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހެއްދެވީ ދޮގު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
0%
33%
33%
ކޮމެންޓް