ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 03:31
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް
ޑެއިލީ މެއިލް
ލިވަޕޫލް - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
ޕޮއިންޓް ގެއްލުނީ އަމިއްލަ ކުށުން، ރޭހުގައި އޮތުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ: ކްލޮޕް
 
ޝޫޓިން އަށް ބަލާއިރު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ނަތީޖާ އަކީ 15-0: ކްލޮޕް

ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކޮށް 2-2އިން އެއްވަރުވީ ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ބޭނުން ނުކުރެވިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން ވާދަކުރާ ތިން ޓީމުގެ ރޭހުގައި އޮތުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލުން ބުނެފި އެވެ.

ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނީ މެޗުން މޮޅުނުވެވި ޕޮއިންޓްތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް ގެއްލުނީ އަމިއްލަ މިސްޓޭކުން ކަމަށެވެ.

މައްސަލައަކީ އަހަރުމެން. އަހަރުމެންނަށް ފުރުސަތު ލިބުނު. އަމިއްލަ އަށް ގުނާލައިފިނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް. މެޗުގެ ގިނަ ވަގުތުތަކުގައި ކުޅުމާމެދު އަހަރެން ހިތްހަމަޖެހޭ. އެކަމަކު ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހެދިގެން މެޗު ގެއްލުނީ
ކްލޮޕް

މި މެޗު އެއްވަރުވުމުން ލިވަޕޫލަށް ވަނީ އެއްވަނަ މަގާމު ގެއްލިފަ އެވެ. އެއީ އާސެނަލްއާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ހަމަހަމަވެ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ.

ކްލޮޕް ބުނީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހަން 15 ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި ޝޫޓިން އަށް ބަލައިފިނަމަ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ނަތީޖާ އަކީ 45 ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ އެއްވަނަ މަގާމު ގެއްލުނަސް ލިވަޕޫލް ޓޭބަލުގެ ދެ ވަނާގައި އޮތީ ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

އެމީހުން މި ހިސާބަށް ޓީމު ގެނެސްދިނީ. އެމީހުން އަތުން ޕޮއިންޓްތަކެއް ގެއްލި ދެ ވަނަ އަށް މި ދިޔައީ ވެސް. ދެން ކުރަން އޮތް ކަމަކީ ބާކީ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ގޯލު ޑިފަރެންސް ބޮޑު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން. އެކަން ކުރަން ތިބީ ވެސް ކުޅުންތެރިން. އެކަމަކު ކޮންމެ މެޗެއްގައި އަށް ގޯލު ޖެހުން އެއީ ވާނެ ކަމެއްނޫން
ކްލޮޕް

އޭނާ އަދި ބުނީ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް އަކީ މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި އެމީހުން އަތުން އެއްވަނަ މަގާމު އަތުލުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށްނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް