ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 11:37
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދުން
މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ކުރަން: ފައްޔާޒު
 
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް
 
ޑިމޮކްރަސީއެއް ނުދަނޭ
 
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދަމުން ކުރިއަށްދޭ

މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ކުރުމަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރާވީހުގައި ފައްޔާޒު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ދޮގު އިންތިހާއަށް ހަދަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއަދު ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެނޫން ކަމެއް ދަސްވެފައިނުވާ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދަމުން ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ޑިމޮކްރަސީއެއް ނުދަންނަ ކަމަށެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މި ނިޒާމް ސަރުކާރުން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރަނީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަކޮށް ރައްޔިތުން އަޅުވެތި ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށާއި، ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ރާއްޖޭގެ އެކިރަށްތަކުގައި ފެށީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫސިޓީއަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދިން ފައްޔާޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެބަޔަކަށް ދަސްވެފައި ހުރި ކަމެއްތާ އެބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭނީ. އެހެންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެބޭފުޅުންނަށް އެނގެނީ ދޮގު އެކަނި ހަދަން. އެހެންވީމަ ދޮގު ހަދަމުން އެކުރިއަށްދަނީ. ޑިމޮކްރަސީއެއް ނުދަނޭ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ ހަމައެކަނި ގަބޫލުކުރަނީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަކޮށް ރައްޔިތުން އަޅުވެތި ކުރަން. އެހެންވީމަ އެކަން ކުރަމުން އެދަނީ. ހަމަހިލާ އަޅުގަނޑުމެން ދިރިތިއްބާ އެކަން ކުރަން ދޫކޮށްލައިގެން މަޑުންނެއް އެމްޑީޕީއެއް އަދި އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނެއް ނުތިބޭނެ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ދޫކޮށްލާފައި ހަމައެކަނި ސަރުކާރަކުން ތަރައްގީކޮށް ތޮއްޖައްސާ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގެނެސްގެން އަޅުވެތި ކުރުމާއި ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމަށް މިގެންގުޅުނީ މާލެސިޓީ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް ހަލާކުވެގެން ދިޔައީ. އަދި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް އޭގެން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެގެންދިޔައީ. އާދެ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މި ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކައާއެކު އެމްޑީޕީން ދެއްކި ވާހަކައެއް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމާއި ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ތަރައްގީ ކުރެވި، އައްޑޫ ސިޓީގައި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އިގްތިސާދީ މަޝްރޫއުތައް ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށްދާނަމަ އައްޑޫގެ އިގްތިސާދު އަތުނުޖެހޭ ހިސާބަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަޝްރޫއުތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ތަމްސީލުކުރާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބުން މުހިންމުކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މިއީ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި
ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ގެއްލުވާލުން - ފައްޔާޒު