ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 21:19
އަތޮޅުދުވުމުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ އިނާމް
އަތޮޅުދުވުމުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ އިނާމް
އުރީދޫ
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގެ އެޕްރިލް މަހުގެ އެއްވަނައަށް އިންސްޓަ360 ކެމެރާއެއް!
 
އެޕްރިލް މަހު އަތޮޅު ދުވުން ފެނިގެންދާނީ ބ. އޭދަފުށި

އެޕްރީލް މަހު އަތޮޅު ދުވުން ކުޅެގެން ލީޑަރބޯޑުގެ އެއްވަނައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަށް ސީގިއަރގެ ފަރާތުން އިންސްޓަ360 ކެމެރާއެއް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

"އަތޮޅު ދުވުން" ގޭމަކީ، ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފުރަތަމަ އެންޑްލަސް ރަނަރ ގޭމެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްތިހާރު ކަމަށްވާ، "ހަސަނަށް ފޯނެއް"ގެ ދަތުރުގައި މިފަހަރު ރާއީ ދުވެފައި މިދަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް، ކޮންމެ މަހަކު ރާއްޖޭގެ އެއް ރަށަށް ނުވަތަ ލެވަލެއް އަންލޮކް ވެގެން ދާނެއެވެ. ގޭމްގެ އެޕްރިލް އަޕްޑޭޓް މިހާރު އެޕަލް އެޕްސްޓޯރ އަދި ގޫގުލް ޕްލޭސްޓޯރ އިން ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަތޮޅު ދުވުމުގެ މާރިޗު މަހުގެ ޕާޓްނަރ އަކީ ސީގިއަރ އެވެ. މިޕާޓްނަރޝިޕުގެ ދަށުން އުރީދޫއާޢި ގުޅިގެން މިމަހުގެ ލީޑަރބޯޑުގެ އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް އިންސްޓަރ360 ކެމެރާއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެޕްރިލް މަހު އަތޮޅު ދުވުން ފެނިގެންދާނީ ބ. އޭދަފުށްޓެވެ.

މިގޭމުގައި 12 ލެވެލް ހިމެނޭއިރު، ކޮންމެ މަހަކު އާލެވެލެއްގައި އާ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އަންލޮކް ވެގެންދާ ލެވެލް ކުޅެވޭނީ ހަމއެކަނި އެމަހަކުއެވެ. ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނޭ މަންޒަރުގައި ސިއްރު އާޓްވޯކެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި އާޓްވޯކް ގޭމްގެ ތެރެއިން ހޯދައިގެން ބޯނަސް ލެވެލްއެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިއަހަރުގެ ކަލަންޑަރ އަދި ގޭމް ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވަނީ ލޫޕްކްރާފްޓްގެ ހުނަރުވެރި ޓިމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް