ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 12:45
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އައްޑޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އައްޑޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
އޭނާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑާއި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި، މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އަރިހުގައި، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ކޮމާންޑަރ، ކާނަލް މުޙައްމަދު ޖަމްޝާދާއި، ސާޖަންޓް މޭޖަރ އޮފް އެމްއެންޑީއެފް، ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަދުނާން ޢަލީއާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ބައެއް ޖޮއިންޓް ސްޓާފް އޮފިސަރުންނާއި، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސްޓާފް އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ، ޢަލީ ނިޒާރުއާއި، އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލަރުން ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް