ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 12:44
އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް
އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް
ރައީސް އޮފީސް
ހައުސިންގ ކޮމިޓީ
ރައީސްގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ އަދަދު 7ށް، ޗެއަރއަކަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީނާސް
 
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް އިތުރު ކުރެވުނު 3 މެމްބަރުންނާއެކު ޖުމުލަ 7 މެމްބަރުން ހިމެނޭނެ
 
އަނީސާ އަޙްމަދުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން އޭނާ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
 
އަނީސާ އަހުމަދު ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، ރައީސް ވަނީ އައު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައްވާފައި

ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކުރި 4000 ފުލެޓު ލިސްޓް އަލުން ބެލުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އުފެއްދެވި ހައުސިންގ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

"ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްއާއި ގުޅިގެން ހުށަހާޅާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ކުރިން ވަނީ 5 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ހަދާފައެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަނީސާ އަހުމަދު، މ. ލޮނުވެލި، އާމިނަތު އީނާސް، ހ. ހަބަރުގެ، އަހުމަދު އަލި މަނިކު، ގ. ވިޔަވަތި، އަބްދުލްއަޒީޒް ޔޫސުފް، މ. ދޫނިހުރާ އަދި މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު، މ. ޒޭވަރުއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަނީސާ އަހުމަދު ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، ރައީސް ވަނީ އައު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައްވާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އަނީސާ އަޙްމަދުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން އޭނާ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް އިތުރު ކުރެވުނު 3 މެމްބަރުންނާއެކު ޖުމުލަ 7 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ރައީސް އެކުލަވާލައްވާފައިވާކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވީ މުހައްމަދު މައުރޫފް ޖަމީލް (މ ދޫރެސް)، ފާތިމަތު ސައީދު (ކުއްޅަވައްގެ ސ ހުޅުދޫ) އަދި އާމިނަތު ޝައީރާ (ދަނޑިމަގު، ވާރޭވިލާ ޏ ފުވައްމުލަކު) އެވެ.

އެއާއެކު، މިހާރު އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އާމިނަތު އީނާސް (ކޮމިޓީގެ ޗެއާ)، އަބްދުލްއަޒީޒް ޔޫސުފް (ޑެޕިއުޓީ ޗެއާ)، އަހްމަދު އަލިމަނިކު، މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު، މުހައްމަދު މައުރޫފް ޖަމީލް، ފާތިމަތު ސައީދު އަދި އާމިނަތު ޝައީރާއެވެ.

މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ފެށި "ބިންވެރިޔާ" އަދި "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްއާއި ގުޅިގެން ހުށަހާޅާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭސީސީގެ ލިސްޓު ކޮމެޓީން ބަލައި މުރާޖައާ ކުރާނެކަމަށާއި އެއާއެކު ނުހައްގުން މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައި އޮތްކަން އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނުހައްގުން ފުލެޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް އެމީހާގެ ހައްޤު އެއްކޮށް ގެއްލުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއަކުން ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް