ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 12:42
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދޮންބިލެއް އަހުމަދު ހަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދޮންބިލެއް އަހުމަދު ހަލީމް
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލީ ރައީސްގެ ބާރުތައް ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ބޭނުންކޮށްގެން އާއިލީ އަދި ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދުމަށް- މެންބަރު ހަލީމް
 
މިއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް މަންފާވާ އެއްވެސް މަޝްރޫޢުއެއް ހުއްޓާނުލާނެކާމަށް ރައީސްވީ ވައުދާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވި
 
ޤާނޫން އަސާސީއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކަކީ އަމިއްލަ މަންފާއަށް އާއިލީ މަންފާއަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންކަން ނޫން ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވި
 
ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖާކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވައިދުގެ 170 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ

ފ. މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުތައް ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކަމަށާއި އެކަން ކުރެއްވީ އަމިއްލަފުޅު އާއިލީ އަދި ސިޔާސީ މަންފާއަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދޮންބިލެއް އަހުމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު ހަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ފ.މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް 70 އިންސައްތަ ނިމިފައިވަނިކޮށް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައެއްގައެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ބުނެފައި ވަނީ ފ.މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއަކީ ދައުލަތުގެ ޢާންމު މަންފާއަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެއަރޕޯޓް ޤާއިމްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި 21 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ނަގުދު ފައިސާ ލިބިގެން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު ފ.މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފ.މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ނިންމާ އެ ރަށާއި ޖެހިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 10 މިނެޓުން ދެވެން އޮތް ފ.ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކޮއްކޯފުޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެރުއްވާ ފ.ނިލަންދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުން ޢިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއިލީ އަދި ސިޔާސީ މަންފާއަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއްކަން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް އެނގޭ ކަމަށް މެންބަރު ހަލީމް ހުށަހެއްޅުއްވި މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި ނިންމެވުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ނިވާފަތްގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒާތީ އަދި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ބާރުތަށް ޤާނޫނުގެ ހުދޫދުގެ ބޭރުން ބޭނުންކުރައްވައިގެން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއްކަން ފެންނަން އޮތް ކަމަށް މި ގަރާރުގައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް މަންފާވާ އެއްވެސް މަޝްރޫޢުއެއް ހުއްޓާނުލާނެކާމާއި ކުރިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ވަޢުދުފުޅާ ވެސް މުޅިން ޚިލާފު އަމަލެއްކަމަށް މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫން އަސާސީއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކަކީ އަމިއްލަ މަންފާއަށް އާއިލީ މަންފާއަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކެއްނޫން ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ހަލީމް ވަނީ މި ގަރާރުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމަކީ އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންލިބޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި މާލިއްޔަތަކީ ވެރިކަންކުރާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އާއިލީ އަދި ސިޔާސީ ފައިދާ ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކެއް ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފ. މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓުވާލުމަށްފަހު ފ. ނިލަންދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ އަޑިގައިވާ ސިޔާސީ ސަބަބުތައް ފެންނަން އޮތުމުން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއާއި މާލިއްޔަތާ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ސިޔާސީ މަންފާއަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ދިއުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމާށް ގެނައުމަށް އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޑިމޮކްރެސީއާއ،ި ދެފުއްފެންނަ ސިޔާސަތުތަކާއި "ގުޑް ގަވަނަންސް" ގެ އުސޫލުތައް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ނިންމުމެއްގައި އިސްކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާއިއެކު މިމައްސަލައިގާ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖާކުރުމަށް އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި