ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 13:41
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
މިސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ޕްލޭނެއް ނެތް
މިސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ މާ މޮޅު ޕްލޭންތަކެއް ނެތް، އެއްވެސް ކަހަލަ ހަރުދަނާ ޕްލޭނެއް ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުން އަޅާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގާ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހުއްޓާލުން
ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ވެސް އިތުރު
ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް އޮތް ނަމަ ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭނެ

އިގްތިސާދީ މާ މޮޅު ޕްލޭންތަކެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް މިސަރުކާރުން ހާމަކުރި ނަމަވެސް މިސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ހަރުދަނާ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ހަރަކާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު މިސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ހަރުދަނާ ޕްލޭނެއް ނެތްކަން މިހާރު ހާމަވަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތައް މިސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެމަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް އޮތް ނަމަ ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ މާ މޮޅު ޕްލޭންތަކެއް ތަންފީޒުކޮށް، ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ވެސް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން އަޅާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގާ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހުއްޓާލުން ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް 1700 ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލައިިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ވަޒީފާ ދީފައި ތިބި މީހުންނަށް މުސާރަ ދިނުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރުގައި އެއާޕޯޓުތައް އަޅައިދޭނެކަން ހާމަކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ މިސަރުކާރަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ޕްލޭނެއް ނެތޭ. ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކޮށްފައި ހުރިއިރު.އެހެންނަމަ ފުށިދިއްގަރުފަޅު މިހާރު ހުއްޓިފައި ނޯންނާނެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ކުރެއްވި ކަމަކީ ރައްޔިތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފައި ހުރި ބޮޑެތި އެތައް މަޝްރޫއުތަކެއް އިއުލާން ކުރެއްވީ. ފުށިދިއްގަރުފަޅު ބިން ހިއްކާ ވާހަކަ. އެއާޕޯޓު 25 މިލިއަން މީހުން އެރައިވްވާ ގޮތަށް ހަދާނެ ވާހަކަ. މިއީ ސިންގަޕޯރ ދުބާއީގައި ވެސް ނުވާވަރުގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ. ދެން އެދިޔަ ބާރު މިނުގައި ގޮސް ގދ.ތިނަދޫގައި އަޅައިފި ބޮޑު އެއާޕޯޓެއް. އެތަނަށް އަނެއްކާ ވެސް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު. އަނެއް ދުވަހު ދިޔައީ ވިލިނގިލިއަށް. ވިިލިނގިލީގައި އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެއާޕޯޓެއް. މިކަހަލަ އެތައް ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި އެތައް އެތައް ދޮގުތަކެއް ހަދަމުން ގެންދިޔައީ. ރައީސް މުއިއްޒު ހީފުޅު ކުރައްވަނީ ކަންނެންގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެހައި ގަމާރު ބައެކޭ. ނޫން އެހެނެއް ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީއެއް. އެދައްކަވަނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން. އެހައްދަވަނީ ދޮގުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. ރައްޔިތުން އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ.
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ސަރުކާރެއް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ލޯނު ނަގަންޖެހޭ ވަގުތުގައި ލޯނު ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ފައިސާ ޗާޕުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ފައިސާ ޗާޕުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އިގްތިސާދު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފައިސާ ޗާޕު ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ނިންމުން ނިންމީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށެވެ.

އެއީ މިއަދު ވެރިކަމުގައި ހުރީ ރައީސް މުއިއްޒު ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު 2023 ވަނަ އަހަރަށް ފާސް ކުރި ބަޖެޓާއެކު ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ނިންމާފައި އޮތް ކަމެއް. އެކަން ހުއްޓާލެވޭ ހިސާބަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ގޮސްފި. ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އެޅިފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މިގޮތަށް ރޭވިފައި ހުރި އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތެއް ހުންނާނެ. 2028 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ 100 ބިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް މިހާރު 100 ބިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައި ހުންނާނީ. އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތް އޮންނާނެ ސިޔާސަތު. އާމްދަނީ 2018 އިން 2028 ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް ދެގުނަށްކޮށް 50 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރާނެ ވާހަކަ އޮންނާނެ ކުރެވޭނެ ސިޔާސަތުތައް ހުންނާނެ އޭގައި. އެކަން ކުރީމަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އޮންނާނީ ހަމަ މަގަށް އެޅިފައި. މިއަދު އެކުރާ ކަންތައްތަކަކީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ނޫން.
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ވަންނަ ޓެކްސް ފައިސާ އިތުރުވެގެންދިޔައީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ގެނައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެހެންނޫންނަމަ މިއަދު މިސަރުކާރު އޮންނަނީ މިއަށްވުރެ ދަތިހާލުގައި ކަމަށާއި، މުސާރަ ދޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭރުގެ އިގްތިސާދީ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން ވެސް މިސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދޭއަރ ޝޫޓިން ދަ މޫންއޭ ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުރެވޭ ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

- ކޮމެންޓް