ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:42
ފަރީ ޢުމްރާ ގްރޫޕުގެ ޢުމްރާވެރިން
ފަރީ ޢުމްރާ ގްރޫޕުގެ ޢުމްރާވެރިން
އުމްރާގެ އަޅުކަން
އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރާ މީހުން ދުރާލާ އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އެދިއްޖެ
 
އެއާޕޯޓުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަ ކުރުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ޗެކިންވުމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން އެދިފައިވޭ
 
އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރާ މީހުން ދުރާލާ އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނީ، އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ވީހާވެސް އޮމާންކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެއާޕޯޓުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަ ކުރުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ޗެކިންވުމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން އެދިފައިވެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނީ، އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި އެހީވުމަށް އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އުމްރާވެރިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުމްރާ ދަތުރު ނިންމާލައިފި
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވޭ، ހުއްދަ ނެތް ގްރޫޕްތަކުން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަނީ ''ސައޫދީ ޓުއަރ''ގެ ނަމުގައި
ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްގެން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެފަރާތަކުން : އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވޭ، އުމްރާވެރިން އެނބުރި މާލެއަށް އަންނަން ފަށައިފި
އުމްރާއަށް ގެންދާ ޖަމާއަތަކީ ރަސްމީ ހުއްދަ އޮތް ޖަމާއަތެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ޝަހީމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
އަލް މަޝްއަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން އުމްރާއަށް ދިޔަ އުމްރާވެރިން މައްކާގައި މަގުމަތިވެފައި