ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އުތުރު ކޮރެއާ

އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ގަރާރެއްގެ ޑްރާފްޓް އެއް އެމެރިކާ އިން ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި

  • އުތުރު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ގޯސްވެފައި

ކ. މާލެ | 5 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 11:22 | 1,585

އުތުރު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ ބާރު ދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން - ގޫގުލް

އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ގަރާރެއްގެ ޑްރާފްޓް އެއް އެމެރިކާ އިން އދ ގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލަށް ހުކުުުރު ދުވަހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. 

އެމެރިކާ އިން އދ އަށް ހުށަހެޅި ގަރާރަކީ އުތުރު ކޮރެއާ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ނަފާ ލިބޭ މުދާ ބޭރު ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާ ކުރާ ގަރާރެއްގެ ޑްރާފްޓްއެކެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އުތުރު ކޮރެއާ އިން  ކޯލް، އަޔަން ފަދަ މައުދަންތަކާއި އަދި ސީފުޑް ގައުމުން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އދ ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ޖުލައި ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އެގައުމުގެ ފުރަތަމަ ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ދަނީ އެގައުމަށް އާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޗައިނާ އާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. ޗައިނާ އަކީ އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބައިވެރިއާއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިތުރު ބެލިސްޓިސް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ. އެ މިސައިލް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެނގިގެން ދިޔައީ އުތުރު ކޮރެއާ އަށް އެމެރިކާ އަށް ފޯރާވަރުގެ މިސައިލެއް ތަރައްގީ ކުުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކަމެވެ.

ދާދިފަހުން އެމެރިކާ އިން ބުނެފައި ވަނީ އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާތީ" އުތުރު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޓެސްޓްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އދ ގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަކަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާނުލާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން "އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނަ"  ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލާ ނަމަ އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ލިބިގެންދާނެ މެސެޖަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުު އިން އުތުރު ކޮރެއާ ގެ މައްސަލާގައި އުތުރު ކޮރެއާ އާއި  ޗެލެންޖް ކުރަން ބޭނުން ނުވާކަން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން  އދ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރު ނިކީ ހޭލީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އެމެރިކާ އިން މިފަހަރު ހުށަހަޅަން މަސައްކަތް ކުރާ ގަރާރު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، އެ ގަރާރު ވެގެން ދާނީ އުތުރު ކޮރެއާ 2006 ގައި، އެގައުމުގެ ފުރަތަަމަ ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓެއް ކުރިފަހުން، އދ އިން އަޅާ ހަތް ވަނަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަށެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.