ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 14:45
ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
މާލެ ސަރަހައްދަށް އަދިވެސް 400 އޮފިޝަލުން ބޭނުންވޭ - އީސީ
 
އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 1000 އާއި 2650 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެ
 
ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަނޑައަކީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަސް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މާލެ އޭރިއާއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަދިވެސް އޮފިޝަލުން ނުލިބޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެޕްރީލް 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަނޑައަކީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އޮފިޝަލުންގެ ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒަކަރިއްޒާ ވިދާޅުވީ މާލެ އޭރިއާއަށް 400 އޮފިޝަލުން މަދުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އޮފިޝަލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އޮފިޝަލުން ނުލިބޭނަމަ އަނެއްކާވެސް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮފިޝަލް ޓްރެއިނިންގ ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ރޯދަމަސް ނިންމާފައި ރިފްރެޝާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެޕްރީލް 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުންލިންކްމެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ޢުމުރުން 18 އަހަރާއި 65 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންނަށެވެ. މީގެއިތުރުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިސް މަޤާމެއް އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުމާއި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން އެއީ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އޮފިޝަލަކަށްވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އެ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންމައެއް، ބައްޕައެއް، ދަރިއެއް، އަންބެއް، ފިރިއެއް، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ، އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކަށް ނުވުމާއި އޮފިޝަލެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރުން ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިފަދަ މަސައްކަތަކަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން ޤާބިލު މީހަކު ކަމުގައިވުމާއި ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ނުވުން ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން މިމަސައްކަތަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ހިންގޭ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި ތަމްރީނު ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކުން އޮފިޝަލަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ. މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މާރިޗު 16 އާއި މާރިޗު 28 އާ ދެމެދުގައެވެ.

އީސީން ބުނީ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މާރިޗު 27 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ މީހުން ނުލިބޭނަމަ، އޮފިޝަލުން ހަމަވަންދެން ފޯމް ބަލައިގަންނާނެކަމަށްވެސް އީސީން ބުނެއެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިން ފުރިހަމަކޮށް ވޯޓުލާ ދުވަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ އެ މީހަކަށް އެދުވަހު 2650 ރުފިޔާގެ އުޖޫރައެއް ލިބޭނެއެވެ.

ވޯޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އެހީތެރިއަކަށް ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ 2350 ރުފިޔާ އަދި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ 2250 ރުފިޔާ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިޒާވް އޮފިޝަލަކަށް 1000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ބައި އިލެކްޝަންގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތާއި މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްވޭތޯ ސުވާލު އުފެދޭ - ހަސަން
ގަމު ކައުންސިލް ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް