ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 15:18
ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކުން
ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކުން
އަމްނާ އިމާދު
ގިރާވަރުފަޅު ހިއްކުން
ގިރާވަރުފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓިފައި، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމުން މަސައްކަތް ފަށަން ކޮންޓްރެކްޓަރ ތައްޔާރު
 
50 ހެކްޓަރު ހިއްކާފައި އޮތުމުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 30 މިލިއަން ޑޮލަަރު އަދިވެސް ނުދީ އެބައޮތް
 
އެ މުޅި މަޝްރޫއަކީ ޚަރަދު ބޮޑު، އަގުބޮޑު މަޝްރޫއެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި

ގިރާވަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު މިވަގުތު އޮތީ ހުއްޓިފައި ކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމުން މަސައްކަތް ފަށަން ކޮންޓްރެކްޓަރ ތައްޔާރުކަމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަަކަ ދައްކަވަމުން މިިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ގިރާވަރުފަޅު ހިއްކުމަކީ އަގުބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް ވާނެކަމަށެވެ.

އެ މަޝްރޫއު ޙަވާލު ކުރެވިފައި އޮތީ ބަޖެޓުން އެއްބައި ޚަަރަދު ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އެއީ 50 ހެކްޓަރު ހިއްކުމުން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ބާކީ ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ލޯނެއްގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މުޅި މަޝްރޫއަކީ ޚަރަދު ބޮޑު، އަގުބޮޑު މަޝްރޫއެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެ މަސައްކަތުގެ 50 ހެކްޓަރު ހިއްކާފައި އޮތުމުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 30 މިލިއަން ޑޮލަަރު އަދިވެސް ނުދީ އެބައޮތްކަމަށެވެ.

އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޑިމާންޑު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެވުމުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުރަތަމަ ފޭސްގެ 50 ހެކްޓަރުގެ ބައި ހިއްކާފައި މިހާރު ޑިމާންޑު އެ ކުރަނީ ދައުލަތުން އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކޮށް ޚަލާސް ކުރުމަށް، އޭރުން އެބޭފުޅުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ބާކީ ބައިގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް.
ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް

މިއީ ޑޮލަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށްވުމާއެކު، އެކަމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެެވެ.

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުން، ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އެތަނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ ގިރާވަރުފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް މި ހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 27 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވިލިމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަރވޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
މަދިރިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަވާތީ އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުތަކުގައި މަދިރި އާލާނުވާނެހެން ސާފުކުރުމަށް އަންގައިފި
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލަނީ
ގުޅިފަޅުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ 3 މަސްދުވަސް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ރައީސް
ދިއްދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި
ދެރަށެއްގެ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމާއި ތިން ރަށެއްގެ ސަރވޭ ކުރުމާއި ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް