ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 09:51
ގިރާވަރުފަޅުން 169 ހެކްޓަރުގެ ބިން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިއްކާ ނިންމަނީ
ގިރާވަރުފަޅުން 169 ހެކްޓަރުގެ ބިން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިއްކާ ނިންމަނީ
އަމްނާ އިމާދު
ގިރާވަރުފަޅު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން
ގިރާވަރުފަޅު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާގުޅޭ މަޝްވަރާއަށް ގޯތި ލިބުނު މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ
 
ގިރާވަރުފަޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓެއް ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުން، ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އެތަނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ ގިރާވަރުފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް މި ހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 27 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެެވެ. ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތަނަކާއި ގަޑި ފަހުން އަންގާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި ބައްދަލުވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދައުވަތުދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގިރާވަރުފަޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓެއް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް މަދުވެގެން 5،000 ގޯތި ދޫކުރަން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ނިންމިއެވެ. އަދި ހުޅުމާލެއިން މަދުވެގެން 1,000 ގޯތި، ގުޅިފަޅުން މަދުވެގެން 2,000 ގޯތި އަދި ގިރާވަރުފަޅު ހިއްކައި, އެ ބިމުން ވެސް މަދުވެގެން 2,000 ގޯތި މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލަނީ
ގުޅިފަޅުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ 3 މަސްދުވަސް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ރައީސް
ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ބިންތައް ބަދަލުނުކުރައްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު 1347 ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމަވައިފި
ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި
ގިރާވަރުފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓިފައި، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމުން މަސައްކަތް ފަށަން ކޮންޓްރެކްޓަރ ތައްޔާރު
ގިރާވަރުފަޅު އިތުރަށް ހިއްކާނަމަ ރިސޯޓު ނަގާ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 200 ނުވަތަ 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭނެ - އަކްރަމް