ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 17:34
ޖޯޖިއާގެ އެޓްލާންޓާގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ
ޖޯޖިއާގެ އެޓްލާންޓާގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ
އަނަދޮލޫ
އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ނުދިނުމަށް ގޮވާލުން
އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބައިޑަންއަށް ގޮވާލައިފި
 
އެމްނެސްޓީގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މީގެ ކުރިން ދުނިޔެ ނުދެކޭފަދަ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގުމުގައި ބައިޑެންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް

ޣައްޒާ އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދޭ ހަމަލާތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އަސްކަރީ އެހީއާއި ހަތިޔާރު ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އައިރިޝް ތަރިކައިގެ ސެއިންޓް ޕެޓްރިކްސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް އެމްނެސްޓީން ފޮނުވި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބައިޑަންގެ އަމިއްލަ އައިރިޝް ދަރިކޮޅުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުން އެންމެ ފަހުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދިން ހަތިޔާރުތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގައި އާންމުން މެރުމާއި ގެދޮރު އަދި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ހަލާކުވަމުންދާ ކަމަށް އެމްނެސްޓީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫއެސްއޭގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ޕޯލް އޯބްރައިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ބައިޑަން ވަނީ އޭނާގެ އައިރިޝް އަސްލާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ވިސްނުން ބައްޓަންވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

"ފަލަސްތީނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންސާނީ ކާރިސާއަށް ހަމަހަމަކަމާއި ރެފިއުޖީންގެ ހައްގުތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ އައިރިޝް ލެންސަކުން ބައްލަވައިދެއްވުމަށް މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް އިލްތިމާސް ކުރަން"
ޕޯލް އޯބްރައިން

ފަލަސްތީނުގެ ތަޖުރިބާއާއި އަޔަލޭންޑުން ތަހައްމަލުކުރި، ހަރުކަށި އިނގިރޭސީންގެ ވެރިކަމާއި ބައިބައިވުމާއި މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލުވާލައި އަދި ވަޒަންވެރި ކުރުމުގެ ތާރީހާ އިދިކޮޅަށް އެމިނެސްޓީގެ ސިޓީގައި ވަނީ އެއްގޮތް ގޮތްތަކެއް ކިޔައިދީފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން ކެނޑިނޭޅި އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ބައިޑަން އައިރިޝް ކާބަފައިންނަށް ކުރިމަތިވި ބިރުވެރިކަމާއި ތަކުލީފުތަކާ އެއްގޮތަށް މިޒަމާނުގެ ފަލަސްތީނުގެ ތަރިކަތައް ގެއްލުވާލުމުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ފައިނޭންސިން އާއި ހަތިޔާރު ވިއްކުމުގެ ބޭރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެހީ ލިބޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެކެވެ. ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އާންމުން މަރުވަމުންދާތީ އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި ނަމަވެސް، އަހަރަކު އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެންމެ ފަހުން 3.8 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަނގުރާމައިގެ އެހީ ދިނުމަށް ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ.

އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑެތި ހިތާމަތަކުން މަންފާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް އެމްނެސްޓީން ތުހުމަތުކުރާ އިރު، ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހަތިޔާރު ބަދަލުކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ބައިޑަން އަށް ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. 

ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތަށް ތާއީދުކޮށް ބައިޑަން ފާޅުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ބަލައިގަންނައިރު، އެމްނެސްޓީން ބުނަނީ އޭނާގެ އައިރިޝް އާއިލާގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ގެދޮރު ގެއްލުވާލުމުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ފުރާނަ އަށް ގެއްލުންވާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމަށް އިތުރު ނިންމުންތައް ނިންމަން މަޖުބޫރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ