ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 15:23
ޕެލެޓްތައް ނަގަނީ
ޕެލެޓްތައް ނަގަނީ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ޕެލެޓުތައް ނަގަން ފަށައިފި
 
މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕެލެޓު ބަހައްޓާފައި ހުރޭ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓްތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަގަން ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭ މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ އާއްމުންނަށް ދަތިވާފަދަ ގޮތްގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓުތަކުގެ ސަބަބުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އަބަދުވެސް ދަނީ އިވެމުންނެވެ. ގޭގެ ދޮރުމަތީ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓުތަކާއި ފިހާރަތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައިވެސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ޕެލެޓުތަކުގެ އަދަދު ގިނައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުރި ޕެލެޓްތުތަކެއް ނަގަމުންދާ މަންޒަރުތައް، އެކްސްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޕެލެޓުތަކެއް ނެގުުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާތަނެވެ.

މިހާތަނަށް ނެގިފައިވަނީ ޖުމްލަ ކިތައް ޕެލެޓުކަމެއް އަދި ވަނީ ސާފުވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެލެޓުތަކެއް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނާތީ، ޕާކު ކުރާ ވެހިކަލްތަކަށްވެސް އަންނަނީ އޭގެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް