ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 23:04
އަބްދުލްޖަލީލް އަޔާރީ؛ ތޫނިސްގެ ކަނބުރުވެރިއެއް
ތޫނިސްގެ ކަނބުރުވެރިކަން
ރޯދަމަހު ސުފުރާއަށް ކަންވާރުތައް އޮފުކުރުމުގައި ތޫނިސްގެ ކަނބުރުން
 
ކަނބުރުގެތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބުނާގޮތުގައި ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް، ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން އިތުރުވޭ
 
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މައުދަނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އަގު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން، މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުވެސް ބޮޑުވޭ

މުސްލިމު އުއްމަތާ ބައްދަލުކުރާ އެންމެ މާތް މައްސަރު ކަމުގައިވާ، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކަށް ވީ ވަރަކުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އޮންނަ އާދަކާދަވެސް ތަފާތެވެ. އެފްރިކާގެ އެންމެ އުތުރުގައި އޮންނަ ތޫނިސްގެ ގަދީމީ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގާފައި ދިޔައިރު، ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމީހުން ކޮށްއުޅުނު ކަންކަން، މެހެމާނުންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ކަނބުރުގެތަކުގެ ކައިރިންނެވެ.

މުޅި ސަރަހައްދުން އެއް އަޑަކަށް އިވެމުން ދަނީ ދަގަނޑާއި، ރަތުލޮޔާއި އެ ނޫންވެސް އެފަދަ މައުދަނުން އުފައްދާފައިވާ ގެވެހި ކަންވާރުތަކުގައި ކަނބުރުވެރިން ތަޅާ އަޑެވެ. މިއީ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތޫނިސްގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. ތޫނިސްގެ ގަދިމީ އަވަށްތަކުގައި ހުރި ކަނބުރުގެތަކަށް އެތައް ބަޔަކު ޖަމާވެއެވެ. ރޯދަވީއްލުމާއި ހާރުގެ ސުފުރާ މައްޗަށް ނަގާ ގެވެހި ކަންވާރުތައް މަރާމާތުކޮށް، އޮމާންކޮށް، އޮފުކުރުމުގެ ޑިމާންޑް ފިސާރި ބޮޑުވެއެވެ.

ކަނބުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބައި ގަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އެކަކީ އަބްދުލްޖަލީލް އަޔާރީއެވެ. ކަނބުރުވެރިކަމަކީ އޭނާގެ ހިތުގައި ޚާއްސަ ލޯތްބަކާއި ގަދަރެއް ދެވިފައި އޮންނަ މަސައްކަތެކެވެ. އެ މަސައްކަތަކީ އޭނާގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވި ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. އަދާ ޖެހުނުއިރުވެސް އަޔާރީގެ ހިތުގައި ކަނބުރުވެރިކަމަށް އޮތް ލޯތްބާއި، ޝައުގުވެރިކަމަށް ކުޑަވެސް ހީނަރުކަމެއް ނާދެއެވެ. އޭނާގެ އަތުން ކަސްޓަމަރާ ހަވާލުކުރާ ގެވެހި ކަންވާރަކީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އޮފު ކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްކަން، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކަށަވަރު ކުރެއެވެ.

މި ދުވަސްވަރު މީހުން ބޭނުންވާނެ ރަތުލޮޔާ ދަގަނޑުން ހަދާފަ ހުންނަ ގެވެހި ކަންވާރު އޮފުކޮށްލަން. ރަމަޟާން މަހަށް، ބަދިގެ ޒީނަތްތެރިކުރަން ވަރަށް ބޭނުންވާނެ. މީ އަހަރެން ވަރަށް ކުރާހިތުން ކުރާ ކަމެއް. ރަމަޟާން މަހުގެ ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް، ގެވެހި ކަންވާރު އޮފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މީހުން ފަށާނެ. މީ ރަތުލޯ ބާޒާރުގަ ހުރި އެންމެ މުސްކުޅި ވޯކްޝޮޕް. ރަތުލޮޔާ ދަގަނޑު ކަންވާރުތައް އޮފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންފެށި ތަނަކީވެސް ހަމަ މީ.
އަބްދުލްޖަލީލް އަޔާރީ؛ ތޫނިސްގެ ކަނބުރުވެރިއެއް

ކަނބުރުގެތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ފާހަގަކުރިގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، އެމީހުންގެ ގާތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއެވެ. މަރާމާތުކޮށް، އޮފުކުރަން ގެންނަ ގެވެހި ކަންވާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އާއިލާތަކުގެ އެތައް ހަނދާނަކާ ގުޅިފައިވާ ސާމާނުވެސް ހިމެނޭނެތާއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ތޫނިސްގައި އެތައް އަހަރެއް ކުރީއްސުރެ އޮތް ކަނބުރުވެރިކަމުގެ ފަންނު، ދިރުވައި އާލާވެސް ކުރެވެނީއެވެ. ދެކޮޅަށްވެސް ފައިދާއެވެ.

މީ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ތެއްޔެއް. މި ތެލީގެ މަސައްކަތެއް އަދި ނުފަށަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ގަދަ ގިނީގަ މި ތެލި އަންދާނީ. ދެން ހޫނު ފެނުން ސާފުކޮށް ނިމޭއިރު ހުންނާނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. އޭގެ ފަހުން ތެލީގެ ބޭރުގަ އަހަރެން މި ލަނީ ތުނިތުނި ޖަސްތު ފަށަލައެއް. އޭރުން އޮންނާނީ މި ގޮތަށް. ޖަސްތު ލުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރެމެންނަށް ފެށޭނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތެލި ސާފުކޮށްފަ. ވާތް ފަރާތުން ފެންނަން ތި ހުރީ ރޯ ރަތުލޯ. ކަނާތް ފަރާތުން ފެންނަން ތި ހުރީ ޖަސްތު ފަށަލަ ލީމަ ދެން ހުންނަ ގޮތް.
އަބްދުލްޖަލީލް އަޔާރީ؛ ތޫނިސްގެ ކަނބުރުވެރިއެއް

ކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް، ހުރިހާ ކަމެއް އޮތީ އެންމެ ހިތް އެދޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މުޚްތާރު ފަތުނާސީ ވަނީ ފަންނުވެރި ކަނބުރުވެރިން ނެތި ހިނގައިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލުމާއި، ޒުވާން ކަނބުރުންގެ މާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތުމެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިއަށް ވަރަށް ޑިމާންޑް އޮވޭ. އެއީ، ރަތުލޯ ކަންވާރުތައް ގެންގުޅޭ މީހުން ބަލާނެ ޖަސްތު ފަށަލައެއް ލާ، އާ ކޮށްލެވޭތޯ. ރަތުލޯ ފެނުނީމަ، ނޫނީ ޓީވީ އިޝްތިހާރުތަކުން، ސުފުރާތައް މަތިން ރަތުލޯ އުފެއްދުންތައް ފެންނަ ހިސާބުން އެތައް ބައެއްގެ މާޒީ ހަދާންވޭ. ފުއްޑަނުގަ ފޮރުވާފަ ހުންނަ ކަންވާރުތައް ނަގާ، އެ މަރާމާތުކުރާ މީހުން އެބައުޅޭ. ރަތުލޮޔަކީ ހަލާކުވެ، ވީރާނާވެގެން ދާ އެއްޗެއް ނޫން 10 އަހަރު، 20 އަހަރު، 30 އަހަރުވިއަސް. އޮފުކޮށްލާ ހިސާބުން އެއީ ހަމަ އާ ތެއްޔެއް ފަދަ. އެކަމަކު މި މަސައްކަތުގަ އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ މަދުވަމުން. ޒުވާނުން ބޭނުމެއްނުވޭ މި ހުނަރު ދަސްކުރާކަށް. މީ ވަރަށް ކެތްތެރިކަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތަކަށް ވާތީ. މިހާރަކަށް އައިސް ޒުވާނުން ބޭނުންވަނީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ ފައިސާ ކޮޅެއް ހޯދަން. އެކަމަކު މީ ވަރަށް ކެތްތެރިވާން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް.
މުޚްތާރު ފަތުނާސީ؛ ރަތުލޮއި ކަންވާރު ވިއްކާ ކަނބުރުވެރިއެއް

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ އެއް ޝަކުވާއަކީ ރަތުލޮއިގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާއެވެ. 1 ކިލޯ ރަތުލޮއި މިހާރު ލިބެން ހުރީ 120 ތޫނިސް ދީނާރު ނުވަތަ 40 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށެވެ.

ގެވެހި ކަންވާރު މަރާމާތުކޮށް އޮފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މައުދަނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އަގު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން، ގެވެހި ކަންވާރު މަރާމާތުކޮށް އޮފުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުވެސް ބޮޑުވެއެވެ. ގެވެހި ކަންވާރުގެ އެންމެ އައިޓަމެއްގެ ސައިޒަށް ބަލައިގެން އަގު ކަނޑައަޅާއިރު، އެކައްޗަށްވެސް 40 ތޫނިސް ދީނާރާ 200 ތޫނިސް ދީނާރާ ދެމެދު މިންވަރެއް ޚަރަދުކުރަން ޖެހެއެވެ. އަހަރެމެންގެ ވެއްޓަށް ތިލަކޮށްލާނަމަ، އެއީ 200 ރުފިޔާއާ 1000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު މިންވަރެކެވެ.

އަގުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އައި ނަމަވެސް ތޫނިސްގެ ސުފުރާތަކާ ރައްޓެހި ތެލި ސެޓުތަކާއި ޖޯޑާއި ވަތުތަށީގެ ސެޓުފަދަ އެތައް ގެވެހި ކަންވާރެއް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އޮފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އެތައް ގަރުނަކަށް ވާރުތަވަމުން އައި ކަނބުރުވެރިކަމުގެ މި މަސައްކަތަކީ، އެކަމުގައި އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް ވީނަމަވެސް، ހިތުލޯބި ޖެހިފައިވާ ކަނބުރުންގެ ކިބައިން އަދިވެސް ފެންނަނީ ޝައުގުވެރިކަން ނޫން ދެވަނަ ދެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް