ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 12:02
ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު
ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު
ރައީސް އޮފީސް
ހިލާލީގެ
ހިލާލީ ގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ނައިބު ރައީސް ދޮގުކުރައްވައިފި
 
ހިލާލީގެ އަދިވެސް މަރާމާތުކުރަމުން ދާތީ، އެމަނިކުފާނު އަދި ހިލާލީގެއަކަށް ބަދަލުވެވަޑައިނުގަންނަވާ

ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ހިލާލީ ގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އެމަނިކުފާނު ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ހުސައިން ހިލާލީގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ރިޕޯޓުކުރި ނޫހަކުން ބުނެފައިވަނީ، އެމަނިކުފާނު ހިލާލީގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެން ހުޅުމާލޭ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި، ނައިބު ރައީސް ހުސައިން ހިލާލީގެއިން ނުކުމެވަޑައިގަތީ، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނަށް ޖާސޫސްކުރާތީ ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް ހުސައިން އަންގާރަ ދުވަހު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަތައް ފަތުރައިގެން މުޖުތަމަޢު ފަސާދަކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ގޮވާލައްފާއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ނައިބު ރައީސް ހުސައިން ހިލާލީގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާއިރު، ހިލާލީގެ އަދިވެސް މަރާމާތުކުރަމުން ދާތީ އެމަނިކުފާނު އަދި ހިލާލީގެއަކަށް ބަދަލުވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ގައުމީ ވާޖިބެއް: ރައީސް މުއިއްޒު
އައިސީއާރުސީގެ މި ސަރަޙައްދުގެ ވަފްދުގެ އިސްވެރިޔާ ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ނައިބު ރައީސް ހިލާލީގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި
ސްކައުޓް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ސްކޫލުތަކުގައި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ނައިބު ރައީސް
ވަފާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ދީނާއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހޭ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
ޔުގަންޑާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި
ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް، ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރުކުރައްވައި 3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަަދުކޮށްފި