ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 15:15
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ރޯދަމަހަށް ތައްޔަރުވުމަކީ އުޅޭ ގޭތެރެ ސާފުކުރުން އެކަންޏެއް ނޫން، ދިރިއުޅޭ ވެށި ވެސް ސާފުކުރުން: އާޒިމް
 
މާލެ ސިޓީގެ ކުނިބުނީގެ މައްސަލައަށް އެއްވެސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ނެތްކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވި

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމަކީ ގޭތެރެ ސާފުކުރުން އެކަނި ނޫންކަމަށާއި ދިރިއުޅޭ ވެށިވެސް ސާފުކުރުންކަމަށް، މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުނިބުނީގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު މީޑިއާތަކާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 150،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭކަމަށާއި، މަދު ބަޔަކު ކުރާ ނޭދެވޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް އޭގެ އަސަރު ކުރާނެކަމަށެވެ. މިގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް އަޅާފަހުރި ކުނިބުނީގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ހައްލުނުވެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާާޅުވިއެވެ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވެމްކޯއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގަ ގާތްގަނޑަކަށް 150،000 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތު މި ލިބެނި. އެހެންވީމަ، އެ 150،000 މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގަ ވަރަށް މަދު ބަޔަކު މިކަން ކޮށް، މުޅި އެންމެންނަށް މީގެ ދަތިކަން ފޯރަމުންދާކަން މި ފާހަގަ ކުރެވެނީ.
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު، އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އައިއިރު މާލެ ސިޓީގެ ކުނިބުނީގެ މައްސަލައަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ނެތްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ދެެތިން ހަތަރު މަސްދުވަސް ތެރޭގައި މާލޭން ކުނި ނެގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހި، މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް އަންނަ މަންޒަރު ފެނިގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް، މިކަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ކުނިބުނި އެޅުން ހުއްޓާލައިގެން ކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގޭތެރެ ސާފުކޮށް ކުނިބުނި ބޭރުގައި ނުބެހެއްޓުމަށް އާޒިމް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމަކީ ގޭތެރެ ސާފުކުރުން އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، ދިރިއުޅޭ ވެށިވެސް ސާފުކުރުންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް