ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 13:19
އެޗްއާރުސީއެމް
އެޗްއާރުސީއެމް
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެޗްއާރްސީއެމް
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
 
އެޗްއާރްސީއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ޤާނޫނީ ގޯހަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދެވިފައިނުވޭ
 
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ނިމުނީ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފު އެ ކޮމިޝަނުގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ހަތަރު މެންބަރެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރުމަށް 30 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ދިން އިރުޝާދަކާއި އެއްގޮތަށް އެ އިމެއިލްތައް ޑީއެކްޓިވޭޓްކޮށް މައުލޫމާތު ނައްތާލުމުގެ ސަބަބުން، ކޮމިޝަނަށް އިއާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅީ އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނުނު ކުމެ ހުރުމަށް އެންގި އެންގުމަކީ ބާޠިލް އެންގުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި، "ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ ހުރުމަށް އަންގާ ފޮނުވި ޗިޓަކީ ބާޠިލް ޗިޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އޭނާގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުން އެ ޗިޓު އުނިކުރުމަށެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ނިމުނީ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށެެވެ. އެހެންކަމުން އެޗްއާރްސީއެމްއިން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ހައިކޯޓަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެޗްއާރްސީއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ޤާނޫނީ ގޯހަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދު، ފަނޑިޔާރު  ޙަސަން ޝަފީއު އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރައިވެޓް އޮފީހަކަށް ގެއްލުންދީ ވައްކަންކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމުން ޝަރުތުކޮށްފައި ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ނިންމައިފި
މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި، ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީގައި
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި
ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިނުވާނޭހެން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
ޔާމީނަށް ކުރި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލު، ނަމަވެސް ދަށު ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ