ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 11:52
މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް
މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް
ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުން
5 މާރޗުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވި، އަނެއްކާވެސް އައު ޑެޑްލައިނެއް
 
ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، 5 ވަނަ ދުވަހު 50 މިލިއަން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް
 
ބެކްލޮގު އެއްކޮށް މާރޗު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ނިންމާނެކަމަށް ކުރިން ވިދާޅުވި
 
ރަަމަޟާން މަަހަށް މިހާރު އޮތް ބެކްލޮގް ސާފުކޮށް، ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކަވާނެ ކަމަށް ޝިޔާމް މިހާރު ވިދާޅުވޭ

މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދަކީ 280 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ މާރޗު 5 ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާ ޚަލާސް ކުރައްވާނެކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިނަމަވެސް، އަނެއްކާވެސް ސަރުކާރުގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޫއްޑޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާގައި ދެ ތާރީޚެއް ދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.  

އެގޮތުން 26 ފެބްރުއަރީއަށް 126 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ދެން ދެއްވި ތާރީޚަކީ 5 މާރޗުކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، 5 ވަނަ ދުވަހު 50 މިލިއަން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ބާކީ ހުރި ފައިސާ ވެސް ދޫކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރަަމަޟާން މަަހަށް މިހާރު އޮތް ބެކްލޮގް ސާފުކޮށް ހުރިހާ ފައިސާއެއް ސަރުކާރުން ދައްކާނެ ކަމަށް ޝިޔާމް މިހާރު ވިދާޅުވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޝިޔާމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ  މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދަކީ 280 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ މާރޗު 5 ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާ ޚަލާސް ކުރާނެކަމަށެވެ. އޭރު ޝިޔާމް އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޝިޔާމް އޭރު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރަށް ވާރުތަވީ 250 ވަރަކަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއެކު، އޭރު ނުދެވި ހުރި ޖުމްލަ 280 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބެކްލޮގު އެއްކޮށް މާރޗު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ނިންމާނެކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ވަނީ މިހާރު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރީ ސީދާ ކިހާ ފައިސާއެއްތޯ ވެސް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ޖަަވާބުގައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، 5 މާރޗުގައި ދޫކުރަން ނިންމި 50 މިލިއަނާއެކު، އެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 147 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ނުދެވި ހުރި ކަމަށެވެ.

އެ ފައިސާ ރޯދަ މަސް އަންނަންވާއިރަށް ދޫކުރައްވާނެކަަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަސް ފެކްޓަރީތަކުގެ ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 35 އިންސައްތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ
11 އައިސްޕްލާންޓުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްލާންޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް
މާދެލީގައި އަޅަން ނިންމި މަސް ފެކްޓަރީ ނިލަންދޫ އަށް ބަދަލުކުރީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން: މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް
މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަންޖެހޭ 62 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެވި އެބައޮތް: މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް
ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯނިތަކަށް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުން އައިސް ނުލިބޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ
މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ކޮލެޖު މާލޭގައި ގާއިމްކުރާތީ އާއްޑޫ މޭޔަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރުމާއި ގުޅިގެން އެ ދޯނިތަކުގައި ތިބި މަސްވެރިންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓު ދީފި