ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 22:41
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
ބޭރަށް ހިންގުން
ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
 
މިދިޔަ މަހުގެ 18އިން ފެށިގެން މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 900އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައި

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މި ދުވަސްވަރު ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އިތުރުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، މާލޭގައި ބޭރަށްހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އިތުރުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި މިއީ ގިނަ ފަރާތްތައް އެއްވެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް އެއްކޮށް ކައިހަދާ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށެވެ.

އެ ޕޯސްޓުގައި އެޗްޕީއޭން ވަނީ، މިދިޔަ މަހުގެ ހަތަރަކުން ފެށިގެން ފާއިތުވި ހަތަރު ހަފުތާގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހިމަނާފައެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ 18ގެ ނިޔަލަށް އެ އަދަދުތައް 600ގައި ހުރިއިރު، 18ގެ ފަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ އަދަދުތައް ވަނީ 900އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ބޭރަށް ހިންގުމުގެ އިތުރުން، އިތުރު ބައެއް އަލާމާތްތައް ފެންނަނަމަ ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް އެޗްޕީއޭން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ގިނަގިނައިން ހޮޑުލެވުން، މާބޮޑަށް ވަރުދެރަވެ ދިޔާތަކެތި ބޭނުން ކުރެވޭ ވަރު މަދުވުން، ބޮލަށް އެނބުރުން އެރުން އަދި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކަރުހިއްކުން، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބަނޑުގައި ރިއްސުން، ލެވޭ ހޮނޑުގައި ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތީގައި ލޭގެ އަސަރު ހުރުން، ކުޑަ ކަމުދެވޭ މިންވަރު މަދުވުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި ބޭރަށް ހިންގާނަމަ، ގިނަ ގިނައިން ލޮނު ޕެކެޓް އަދި ސޫޕްފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން، އަދި ފާޚާނާ ކުރުމަށްފަހު ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ރަނގަޅަށް ދޮވުމާއި ސެނެޓައިޒް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އަދި އަލާމަތްތައް ނުފެންނަތާ އެއް ދުވަސް ވަންދެން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުމަށާއި، އަދި މަސައްކަތަކަށް ނުނިކުމެ، ގޭގައި އަރާމުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭން އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް