ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 11:40
އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް
އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ބާރަށް ދުއްވާފައި އެހެން މީހަކު ދިޔުން އޯކޭއެއް ނޫން، ތިމާވީމަ އޯކޭ!
 
އަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި އެކްސިޑެންޓުތައް އިތުރުވެފައި ވަނީ އިންތިހާއަށް
 
އެކްސިޑެންޓުތައް މަދުކުރެވޭނީ އެހެން މީހުންގެ ކުށް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ތިމާމީހާގެ ކުށް ދެނެގަނެގެން

ގިނަމީހުންނަށް ކާރަކަށް ނުވަތަ ސައިކަލަކަށް އެރުނީމާ ދުނިޔެ ލިބުންފަދައެވެ. ގިޔަރުކަނޑާފައި ދާގޮތުން ހީވަނީ މުޅި މަގުންވެސް އޭނާ އެކަނި ދުއްވާފައި ދާހެންނެވެ. ހަނި މަގެއް ފުޅާ މަގެއް ނޯވެއެވެ. ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް، މަގެއްގައި މީހަކު އަރުވަން ނޫނީ ބާލަން މަޑުކޮށްލައިގެން ހިނދުކޮޅަކަށް އޮންނައިރު، މަގުމެދުގައި ސައިކަލު މަޑުކޮށްލަން ޖެހުނަސް އެ އުޅަނދުގެ ފަހަތުގައި ތިބެނީ ކެތްތެރިކަން ކުޑަ ބައެކެވެ. އެއްބަޔަކު އަޅަނީ ބަރުގޮނެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ޕޭމަންޓު މަތިން އަރައިގެން ގޮސް ރެކިގަންނަނީއެވެ. މި އެންމެން އުޅޭގޮތުން ހީވަނީ އެކި މީހުންނަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގައި އޮންނަނީ އެކި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް ހެންނެވެ.

މި ދެންނެވި އެންމެންވެސް ހަމަހިމޭންވާ ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް އާދެއެވެ. ފޯނު ހުޅުވާލާއިރު "ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި" ޚަބަރު ފެނުމާއެކު އެ ޚަބަރު އަވަހަށް ހުޅުވާ ކިޔާހަދައެވެ. ކިހިނެއް، ކޮންއިރަކު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްތޯ ބެލުމަށެވެ. ލޮލުގައި އަޅައިގަންނަނީ "ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން ފާރަކަށް އަރާފައި" ލިޔެފައިވާ ތަނެވެ. އެއަށް އެއްޗިހި ނުގޮވާ މީހުން މަދެއްނޫނެވެ. އޭނާ ދުއްވާފައި އެދިޔައީ މޮޔަވެގެންތޯ، މަސްތުގެ ހާލަތުގައިތޯ، އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ބެލުމެއް ނެތިތޯ، މިއީ އާއްމުކޮށް ފެންނަ ކޮމެންޓުތަކެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ، އެއްކަލަ ކޮމެންޓުތައް ކުރި މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ ސައިކަލަށް އަރާފައި ދެންވެސް ދަނީ ދުންޖަހާފައެވެ.

މިއީ މިއަދުގެ ގައުމުގެ ހާލަތެވެ. އަންހެން މީހަކު ދުއްވާފަ ދިޔަ ސްކޫޕީއެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ވެއްޖެއްޔާ ދެން އިތުރަށް އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ. ކުށްވެރިވާނީ ސްކޫޕީ ދުއްވި އަންހެން މީހާއެވެ. މިހާރުގެ އާއްމު ބަހުންނަމަ "ސްކޫޕީ ސިސް" އެވެ. ހަމައެގޮތަށް ފިރިހެން މީހަކު ދުއްވާފަ ދިޔަ ޖީއެން އެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ވިޔަސް ވާނީ ހަމަ އެއްގޮތެވެ. މިހާރުގެ އާއްމު ބަހުންނަމަ ކުއްވެރި ވާނީ "ޖީއެން ބްރޯ" އެވެ. ތިމާމީހާ ކުށްވެރިވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ކުށްވެރި ވާނީ އަބަދުވެސް ދެންހުރި މީހާއެވެ. މިއީ މިއަދު ކަންހިނގާ ގޮތެވެ.

މިކަންކަމަށް ހައްލެއް ގެންނަން ވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ؟ މިކަންކަން ހައްލު ކުރަން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭނީ ފުލުހުންނާއި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީންކަމަށް ތިމާ ދެކޭނަމަ، މިކަންކަން ދުވަހަކުވެސް ހައްލެއް ނުވާނެއެވެ. މަގުމައްޗަށް ތިމާ ނުކުތުމުގެ ކުރިން މި މަގުތަކަކީ އެންމެން ބޭނުން ކުރާ ތަނެއްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުން މުހިއްމެވެ. އެންމެ ކުޑަ ކުއްޖާއިން ފެށިގެން ގޮސް އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ ވެސް ބޭނުންކުރާނީ ހަމަ މި މަގުތަކެވެ. ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުން އެ އަޅާ ބަރުގޮނާ، ދުންޖަހާފައި ސައިކަލު ދިޔުމުން ގަދަވާ އަޑާ، މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ އެތައް ބަޔަކަށް ކުރާނެއެވެ. ކުއްލި ސިހުން ލިބޭ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ސިގްނަލް ނުދީ މަޑުކުރުމާއި ސިގްނަލް ދިނުމަށްފަހު ސިގްނަލް ނުކެނޑުމާއި ސިގްނަލް ދޭފަޅި ނޫން އަނެއް ފަޅިއަށް އެޅުމާއި ލޭނުގެ ނުބައި ފަޅިން ނުވަތަ ނުބައި ލޭނުން ދުއްވުން، މިއީ ހުސް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމެވެ. މިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ނުވާ މީހަކު ހޭލުންތެރިވަންދެން ނުދުއްވާ ހުރުން މާ ބުއްދިވެރިއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކްސިޑެންޓު ހިނގައެވެ. އެކި މީހުންގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލާ ހުށަހެޅި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ ހިސާބަށްވެސް ދެއެވެ. ބާރަށް ދުއްވާ މީހާގެ ސަބަބުން މަޑުން ދުއްވާ މީހާގެ ދިރިއުޅުން ވެސް ނެތިދަނީއެވެ.

އެހެންކަމުން، ކިތަންމެ އަވަހަށް ތަނަކަށް ދާން ޖެހުނަސް ބާރަށް ނުދުއްވާށެވެ. ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓަކުން ލަސްވާ ލަސްވުމަށްވުރެން މަޑުން ދުއްވާފައި އެތަނަށް ފޯރާ މީހާ މާ އަވަސްވާނެއެވެ. މިކަންކަމަށް ދިވެހިން ހޭލުންތެރިވާން ވެއްޖެއެވެ. އެނޫނީ ދުވަހަކުވެސް މިކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް