ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:51
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކު ކުރާނަމަ އުޅަނދު ޓޯކުރާނެކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައި
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކު ކުރާނަމަ އުޅަނދު ޓޯކުރާނެކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައި
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އުޅަނދުތައް ޓޯ ކުރުން
ސްޓިކާ ނުޖަހާ އުޅަނދު ޓޯ ކުރާނެކަމަށް ފުލުުން ބުނެފި
 
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތައް 7 މާޗުން ފެށިގެން ޓޯކުރަން ފަށާނެ
 
ޕާކިންގ ޒޯންތަކުގައި ޕާކުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ސްޓިކާ ނުޖަހައި އުޅަނދުތައް ޓޯކުރާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ އެ ހިދުމަތުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާން އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްދެމުންނެވެ. ނޫސްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބަޔާން އޮޅޭގޮތަށް ހަބަރު ލިޔެފައިވާތީ ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްދެމުން ބުނެފައިވަނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

މި މާއްދާތައް ތަފްސީލުކޮށްދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ނޫސްބަޔާނުގައި އިޝާރާތް ކުރާ މާއްދާތަކަކީ ޓޯކުރުމުގެ މާއްދާ އާއި ޕާކިން ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކަރ ޖަހާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މައްދާ ކަމަށެވެ.

ނޫސްބަޔާނުގައި އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދެއް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅަނދު ޕާކުކުރި ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސުން ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ގާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާއްސަ އުޅަނދު ފަހަރު ފިޔަވައި އެ ނޫން އުޅަނދު ފަހަރު، އެތަނަކުން ނަގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ އިހްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެފަދައިގެން ގެންދެވޭ އުޅަނދުފަހަރާ މެދު އަމަލުކުރެވޭނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުގެ 1-68 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުގަވައިދުން ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު ޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ލިބެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުޅަނދެއްގައި ޕާކިންގ ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކާ ޖަހާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް 250 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި (ށ) ގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރުމުގެ ސަބަބުން އުޅަނދެއްގައި ޕާކިންގ ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކަރ ޖަހާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި، އެ ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް 750 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މާލެ، ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އަދި 2 ގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރާ އުޅަނދުތަކާމެދު މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގްރީން ޒޯން، ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ދުއްވާ މަގުތައް، މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގެ ކަންމަތި، ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ އިތުރުން އޮފީސް އިމާރާތްތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި މިސްކިތްތަކާއި އާންމު ގޭބީސީތަކާއި ގަރާޖުތަކަށް ވަދެނުކުމެހަދާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާނެހެން ޕާކްކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު ޓޯކުރާނެކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ޕާކިންގ ޒޯން ފިޔަވައި އެހެންތަނެއްގައި ޕާކު ނުކުރުމަށްވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް