ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 19:30
ފުލުހުންނާއި އޭސީސީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ފުލުހުންނާއި އޭސީސީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އާރްޑީސީގެ ކޮރަޕްޝަން
އާރްޑީސީގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކާއި އަދި ސުވާލުކޮށްފަ އެއް ނުވޭ - ފުލުހުން
 
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އާރްޑީސީގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އެބަ އޮތް
 
މިކަމާއި ގުޅިގެން 2023 ވަނަ އަހަރު ބައެއް ތަންތަން ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވޭ

އާރްޑީސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކާއި ސުވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އޭސީސީ އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑު ސްޕްރިންޑަންޓު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މި ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަވާ ކަމަށެވެ. މިއީ މައްސަލައިގެ ޒާތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަން ޖެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަން އަދި ހާމަ ނުކުރަނީ އަދި މި މައްސަލަ އަކީ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަކަށް ވެފައި ވަކި ބައެއްގެ ނަން ހާމަކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ 2022 ސެޕްޓެންބަރު މަހު ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ވާއިރު މިކަމާއި ގުޅިގެން 2023 ވަނަ އަހަރު ބައެއް ތަންތަން ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަނެއް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުންނަ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހިސާބުން ފެށިގެން ފުލުހުން އައީ އޭސީސީ އާއި އެކު ވެސް މަޝްވަރާކުރަމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ ޓެކްނިކަލް ކަންކަން ގިނަ ވުމުން މައްސަލަ ބަލާ ނިމޭނެ ސީދާ ދުވަހެއް އަދި ދަންނަވަން ނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި މިއީ ވަަރަށް އިސްކަން ދީގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ އެއް ކަަމށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އާރްޑީސީގެ މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ޚިޔާނާތްތެރިވާ ފައިސާގެ ސީދާ އަދަދު އެނގޭނީ ތަހުގީގުގެ އަދި ފަހުގެ މަރުހަލާއެއްގައި ކަަމަށެވެ. މިހާރު ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ސައްހަކަން ބަލާ ޗެކްކުރަމުންދާ ކަަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ފައިސާ އަކީ ކިހިނެތް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ފައިސާ އެއްކަން އަދި ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމާމެދު ގޮތް ނިންމާނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ހޯދުމަށް ފަހު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވެސް މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އާރްޑީސީގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އެބައޮތް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް