raajjemv logo
ދިރާގު- ދެވަނަ ކުއާޓަރ
ދިރާގުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ސާފު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ
 
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި 243 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
 
ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދީފަ
ރިޒުނާ ޒަރީރު
3,135
3 އޯގަސްޓް 2017 | ބުރާސްފަތި 10:44
ކ. މާލެ
ދިރާގު
ގޫގުލް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ދިރާގަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ  ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

 

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި އެކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ލިބިފައި ވަނީ 243 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބިފައިވަނީ 209 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

 

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 643.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނީ 626 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

 

ދިރާގުގެ ހިއްސާއަކަށް ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޖެހިފައި ވަނީ 2.75ރ. އެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ހިއްސާއަކަށް 3.21ރ. ޖެހިފައިވެ އެވެ.

 

ދިރާގުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް ޖުމްލަ 14.37ރ. ބަހަން ވަނީ ނިންމާފއެވެ. ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާފައިވެއެވެ.

 

ދިރާގުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާ އިރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު އުޅެނީ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ 10 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

 

އެކުންފުނީގެ ސާފު ފައިސާ 2016 ވަނަ އަހަރު 840 މިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުރި އިރު 2015 ވަނަ އަހަރު އެދަދު އުޅެނީ 725 މިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 16 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
25%
އުފާ ވެއްޖެ
25%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް