ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 06:13
ރައީސް ރ.މީދޫގައި ވާހަކަދައްވަކަވަނީ
ރައީސް ރ.މީދޫގައި ވާހަކަދައްވަކަވަނީ
ފަޅު ރަށްތައް ކައުންސިލަށް ދިނުން
ރަށާއި ދުރު ފަޅުރަށްތައް ވެސް ކައުންސިލަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސާ، ފަޅުރަށްތައް 25 އަހަރަށް ދޫކުރަން ފަށަނީ
 
މިހާރު ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށްވެސް ފަޅުރަށެއް ނެގޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ރަށާއި ދުރު ފަޅުރަށްތައް ވެސް ކައުންސިލަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސާ، ފަޅުރަށްތައް 25 އަހަރަށް ދޫކުރަން ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރ.މީދޫގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށްވެސް ފަޅުރަށެއް ނެގޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް ނަގާ ފަޅުރަށަކީ ކޮންމެހެން ރަށާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށަށް ވާން ނުޖެހޭކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށާއި ކައިރި ނޫން އެހެން ސަރަހައްދަކުންވެސް ބޭނުން ހިފިދާނެ ރަށެއް އޮތިއްޔާ އެ ރަށެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް މިހާރު ދޫކުރާ ފަޅު ރަށްތައް 25 އަހަރަށް ބޭނުން ހިފޭނެގޮތަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސްވެރިކަމާއި އިގްތިސޯދީ ބޭނުންތައް ފިޔަވައި އެނޫން ބޭނުންތަކަށް ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތު، 21 އަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެ ބަދަލު ގެނައީ ވަކި ޝަރުތުތަކަކާއި އެކުގައެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ޝަރުތުތަކަކީ އެ ރަށެއްގައި ކުރަން އެއްބަސްވި މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ގެންގޮސްފައިވުމާއި މަސައްކަތުގެ 75 އިންސައްތަ ފުރިހަމަވެފައި އޮތުމާއި ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓުގެ މަދުވެގެން 75 އިންސައްތަ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވުން އޭގެ ތެޜޭގައި ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރާ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ނިންމީ ޝަރުތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ރައީސް ތަފްސީލްކޮށެއް ނުދެއްވައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މީދޫގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބިން ހިއްކުމާއި، ހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމުކުރުމާއި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބޮޑު މިނުގައި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ކަންކަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަންކަން ފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް