ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 05:07
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަަށް ހުރި ޖަރުމަނުގެ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަަށް ހުރި ޖަރުމަނުގެ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާރސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ނާގަލްސްމަންގެ ފާޑު ކިޔުން ބަޔާނަށް!
 
ބަޔާނުން އޭނާ ވަކި ކުރީ، އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ކުލަބަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވޭތީ، ކުލަބުގެ އިސްވެރިން ބޭނުންވެގެން

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކުރީގެ ކޯޗު، ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން އެ ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ނާގަލްސްމަން ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ބަޔާނުން އޭނާ ހޯދީ، އޭގެ ކުރިން އާރްބީ ލައިޕްޒިގްގައި އޭނާ ކުރި ކާމިޔާބު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމާ ނާގަލްސްމަން ހަވާލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ބަޔާނުން ވަނީ ނާގަލްސްމަން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. ބަޔާނުން އޭނާ ވަކި ކުރީ، އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ކުލަބަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވޭތީ، ކުލަބުގެ އިސްވެރިން ބޭނުންވެގެންނެވެ.

ނާގަލްސްމަން ވަކި ކުރުމަށްފަހު ބަޔާނުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަަކަށް ގެނައީ ތޯމަސް ޓުޗެލް އެވެ. ޓުޗެލް އާއެކު ވެސް ބަޔާންގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެ، މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގުގެ ތަށި އެ ޓީމަށް ދިފާއު ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައިވާއިރު، މި ސީޒަނަށް ފަހު ޓުޗެލް ވަނީ އެ ކުަލަބު ދޫކޮށްލަން ވެސް ނިންމައިފަ އެވެ. އެއީ ބަޔާންގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، އޭނާ ބަޔާނާ ހަވާލުވީ ކަންކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާާ އަށް ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތަކީ ވެސް ކަންކަން ބަދަލުކޮށް، ބަޔާނަށް ކާމިޔާބު ހޯދުން ކަމަށް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ. ނާގަލްސްމަން ބުނީ ބައެއް ކުލަބުތަކުން، އެ ކުލަބުތަކާ ހަވާލުވާ ކޯޗުންނަށް ވަަގުތު ދޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ އެ އިޝާރާތް ކުރީ ބަޔާނުން އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުދޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް އަށް އެ ޓީމާއެކު ކާމިޔާބު ހޯދުނީ ފަސް އަހަރު ފަހުން ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާާ އަށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުލަބާއެކު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ހަތް އަހަރު ފަހުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކޮށްގެން، ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބަޔާންގައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ވަކި ކުރި ފަހުން، މިހާރު ނާގަލްސްމަން އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަނީ ޖަރުމަނުގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށެވެ. އެ ޓީމުގައި އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި މިއަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް