ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 15:15
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ކުރިން ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުތަކަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހިޔާނާތެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ
 
އޭސީސީން ވަނީ ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް ވަދެ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ވެސް ހޯދާފައި
 
މި މައްސަލާގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައިނުވޭ

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ކުރިން ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުތަކަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހިޔާނާތެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ކުރީގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މަންފާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިމައްސަލާގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭސީސީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރަނީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިިހުގެ ސަރުކާރުގެ ދެ ވަޒީރަކާއި މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެންބަރުން ހިމެނޭ މައްސަލައެކެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި އޭސީސީން ވަނީ ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް ވަދެ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްހަ ލިސްޓެއް ނޫން: އޭސީސީ
ހުޅުމާލެ ކައިރިން ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސްކަވޭޓަރެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެނީ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ޕީއެންސީ ކެމްޕޭނުގައި ބަހަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭސީސީ ހަނު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ކެމްޕޭނު ޑޯޓުޑޯގައި ބަހަމުންދާތަން އޭސީސީއަށް ނުފެންނާތީ ކަންބޮޑުވުން