raajjemv logo
މެންބަރުންގެ ދަތްދޮޅި
ރައްޔިތުުންގެ މަންދޫބުންގެ ދަތްދޮޅި ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައި!
 
މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް
 
ޓޮލަރެންސް ދަށް ވާހަކަ ވެސް ވިދާޅުވި
 
ދަތްދޮޅި ދުއްވާލާމޭ ބުނީ ސިފައިންނާ ބައްދަލުކޮށް
އަޒުމޫން އަހުމަދު
7,704
ކ. މާލެ |
2 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 15:28
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު
ރައީސް އޮފީސް

މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހީކޮށްގެން ހުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެބިނެޓުގައި ހުންނެވި އެންމެ "ގަޓު" މިނިސްޓަރަކީ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ކަމަށެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ގަޓުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ދެއްކެވީ ޝައިނީ ވިއްޔާ އެވެ. ސަރުކާރުގައި "ގަޓު" އެބަހުރި ކަމަށާއި ހިމޭނުން ސަރުކާރު އޮތުމުން ގަޓު ނެތް ކަމަށް ހީކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއް ކަމަށް، މާލޭގޭ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ޒުވާނުން އެއްކޮށްގެން ވިދާޅުވީ ޝައިނީ ވިއްޔާ އެވެ. ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް މި ހީކޮށްގެން ހުރެވުނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން މިއަދު އެނގިއްޖެ އެވެ. ގަޓު ހުރި މިނިސްޓަރަކީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އެވެ. މިހެން އަދި ގަލަމާއި ދުލުން ބަޔާން ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ އާދަމް ޝަރީފްގެ ގަޓުކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު މެންބަރުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑިކޮޅު ކޮނޑު ޖަހައިގެން، ފުންމަމުން ދުވަމުން އުޅުނު ގޮތް އާދަމް ޝަރީފް ގަޔާވާ ކަމަށް ނުވި އެވެ. ސިފައިންނާ ބައްދަލުކޮށް އެ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް އެ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ހުރެވުނު ނަމަ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ދަތްދޮޅު ދުއްވާލާނަމޭ ވިއްޔާ އެވެ. ސަހަރޯ އެވެ. މިއީ ހާދަހާވާ ގަޓު  މިނިސްޓަރެކޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރި އެވެ. އެހެން ހިތަށް އެރި އިރު ކުޑަކޮށް ފަސްޖެހޭގޮތް ވެސް ވި އެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާ އެވެ. އަޅުގަނޑު ތަމްސީލު ކުރާ މެންބަރެއް ވެސް އެ މަޖިލީހުގައި އެބަހުންނެވި އެވެ. އެ މެންބަރުގެ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ހައްގުތަކަށް ލިބޭނެ އުނިކަމެއްގެ މަތިން ހަނދާންވެ ދެރަވެސް ވެއްޖެއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ވުރެ ސިފައިންގެ ވެރިންގެ ޓޮލަރެންސް މާބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. ސަހަރޯ އެވެ. މެންބަރުންގެ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލާހާ ޓޮލަރެންސް ދަށް ބޭފުޅަކު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ބަހައްޓަން ހެޔޮނުވާނެ އެވެ. ރުޅިދުރުވެއްޖެނަމަ ބަޑި ގުދަން ހުޅުވައި ބަޑި ޖަހަން ފަށައިފިއްޔާ މެންބަރުންނާއި، އަޅުގަނޑު ފަދަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ކުރާނީ ކީއްތޯ އެވެ. ފިލަން ވަންނާނީ ކޮންތާކަށްތޯއެވެ. ރާއްޖެ ނިއުކްލިއާ ބާރަކަށް ނުވިކަން އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ނަސީބު ނޫންތޯ އެވެ. ރުޅިދުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނިއުކްލިއާ ލޯންޗް ކޯޑް ޖަހައި، އެ ރެޑް ބަޓަން އަށް ފިއްތާލަފާނެ ވިއްޔާ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކީ އެހާ ވެސް ޓޮލަރެންސް ދަށް ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަމިއްލަފުޅަށް އެ ވިދާޅުވަނީ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭ އެވެ. ނަމަ ނަމަ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ސުވާލެއް ކޮށްލަން ޖެހުނަސް އެމަނިކުފާނު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނުހައްދަވާށެވެ. ތިޔަ މެންބަރުންނަކީ މަޑުން ތިއްބެވޭ ބައެއް ނޫންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިލައްވާނީ ތިޔަ މެންބަރުންނަށެވެ. ބަލާލެވޭ ގޮތަކުން، ބުނެވޭ އެއްޗަކުން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ "ހަލްކް މޯޑް" އޮން ވެއްޖެއްޔާ އެ ދިޔައީ އެވެ. އެއްކޮޅެއް ދެކޮޅެއް ބެލުމެއް ނެތި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ދަތްދޮޅި ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނީ އެވެ. ދަތްދޮޅި ދުއްވާލައިފިއްޔާ ގެޔަށް ގޮސް އާއިލާއަށް ދައްކާނީ ކޮން މޫނެއްތޯ އެވެ. ދަތްދޮޅި ބަދަލުކުރެވޭނެ އަޮޕަރޭޝަނެއް ވެސް މިތަނުން ކުރެވެން ނެތެވެ. އެހެންވީމާ ހުރިހާކަމެއް ބަހައްޓާފައި ވިޔަސް ދަތްދޮޅިއާ މެދު ސަމާލުވެލައްވާށެވެ. 

މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އިތުރުން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި އެހެން މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ވެސް ސަމާލުވެއްލައްވަންޖެހެ އެވެ. ރައްޔިތުންނާއި މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވާއިރު ވެސް ނަމަނަމަ ނުރުހޭ ވާހަަކައެއް ދައްކަން އުޅުން ވެސް ވާނީ މޮޔަ ކަމަކަށެވެ. ރަށަކަށް މިނިސްޓަރު އަރާ ވާހަކަ އަޑު އިވޭއިރަށް ދަތްދޮޅި ސަލާމަތް ކުރަން ކޮންމެވެސް ވަސީލަތެއްގެ ބޭނުން ހިފުން ބުއްދިވެރިވާނެ އެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ އެންމެ ރަަނގަޅު ވަސީލަތަކީ ކްރިކެޓް ކުޅެން އަރާއިރު ބޮލުގައި އަޅާފައި އެ ހުންނަ ވަތްތަރުގެ ހެލްމެޓެވެ. އޭގެން ދަތްދޮޅިއާއި މޫނު ވެސް ސަލާމަތްވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ދަތްދޮޅި ދުއްވާލާހާ ބާރަށް ޖަހައިފިއްޔާ އެ ހެލްމެޓުން ހަމަ ސަލާމަތް ކަވެވިދާނެބާއޭ ހިތަށް އަރައެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނެވެ. ކޮންމެވެސް ކޮންމެވެސް މަނިކުފާނު ސަލާމަތްވެގެން ހުންނަވާށެވެ. މިނިސްޓަރު ރުޅިދުރުވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވަން ނޫޅުއްވާށެވެ. މިއީ މަނިކުފާނަށް ހެޔޮ އެދޭތީ އަޅުގަނޑުދޭ ނަސޭހަތެކެވެ. ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އާރަށު ކްރިކެޓް ދަނޑުން ހެލްމެޓެއް ހިފައިގެން ވަޑައިގަތުން ބުއްދިވެރިވާނެ އެވެ. މަނިކުފާނުގެ ދަތްދޮޅިއާ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ހައްގުތަކާ ވަނީ ގުޅިފަ އެވެ. މިނިސްޓަރު ރުޅި ދުރުވެގެން މަނިކުފާނުގެ ދަތްދޮޅިއާ ހިސާބަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި މިގައުމު ފަޟީހަތްވީ ނޫންތޯ އެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަން ވެސް ބަދަލުކޮށްލާށެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ދަތްދޮޅި އެފެއާޒް އަށް ބަދަލުކޮށްލާނީ އެވެ. އެއިރުން އެތަނަށް ވަންނަ އެންމެންނަށް ވެސް ސަމާލުވާން އެނގޭނެތާ އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ދަތްދޮޅި ގާޑު ވެސް ހޯދައިދޭނީ އެވެ. ޗައިނާއިން ދަތްދޮޅި ގާޑުގެ ޝިޕްމެންޓެއް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާނީ އެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ދޭ ނަސޭހަތެކެވެ. ކަންކުރައްވާނެ މޮޅު ގޮތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ މަނިކުފާނަށެވެ.

ސަމާސާ ގޮތަކަށް މިވާހަކަ ދެއްކިޔަސް މިއީ ދެން ބޮޑުވަރެއް ނޫންތޯއެވެ؟ ތިމާ މިއީ މާ ގަޓު މީހެއްކަން، މާ ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ މީހެއްކަން ދައްކަން މިހިރަ ދައްކާ ވާހަތަކުން އާޚިރުގައި މިޖެހެނީ ފަޟީހަތްވެ ލަދުގަންނާށެވެ. ދަތްދޮޅި ދުއްވާލާނަމޭ، ބަލަ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ތިބި މެންބަރުންގެ ދަތްދޮޅީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ވެސް މަނިކުފާނު ތިއީ ކާކުތޯ އެވެ؟ ތި މުއައްސަސާއަށް ގަދަރުކުރާ ހާދަހާ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް މި ގައުމުގައި އުޅޭކަން މަނިކުފާނަށް ހަމަ އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯ އެވެ؟ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލަން ނިކުންނަ ވަރަށް ހަޖަމުކުރުމުގެ މައްސަލަ އުޅޭ މީހުންނަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ހައްލު ދެއްވާފަ އެވެ. މާލޭގެ ހުރިހާ ފާމަސީތަކުން ވެސް ހަޖަމުކުރަން ފަސޭހަކޮށްދޭ ޑައިޖީން ބޭސްފުޅި ލިބޭނެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ގަނެފައިވާ ކާރުކޮޅުގައި ވަޑައިގެން އޭގެން ބޭސްފުޅިއެއް ބައްލަވައިގެން، އެ ހިއްޕަވައިގެން ހުންނަވާށެވެ. އެވަރުން ނުވާނަމަ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށް ކުރަން ބޭސްކުރައްވަން ފައްޓަވާށެވެ. ހިކަނދިފަތަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކޭ ބުނާތީ އިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑު ގޮނޑީގައި އިށިނދެވަޑައިގެން ވިސްނަވާލަ ބައްލަވާށެވެ. ލޭ ކެކޭއިރަށް ދަތްދޮޅިއާ  ހިސާބަށް ދާ ބޭފުޅަކު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ތަސައްރަފު ފުދޭތޯ އެވެ؟ ގައުމެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ "ލާސްޓް ލައިން އޮފް ޑިފެންސް" ގެ ވެރިއަކަށް މަނިކުފާނުގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ތަންދޭތޯ އެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
62%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
26%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
11%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
3 އޯގަސްޓް 2017 | ބުރާސްފަތި 02:38
ގުބޯ
އަންހެންދުޅާ އާދަމް ޝަރީފް ވެސް ސިފައިންގެ ފަހަތުގަ ފިލާއޮވެ މިބުނަނީ މަ އެ ތާ ހުރިނަމަ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ދަތްދޮޅިދުއްވާލާނަމޯ މީނަޔައް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުމުސާރަޔައް ދޭން މިހާރު އެބަޖެހޭ.. މީކާކު ހިތް ހަމަޖައްސަން މީނަކިޔާލި ބަދިވަރެއްތޯހިތައް އަރާ......
2 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 17:43
ކޮބާ
ރަނޑަކު ގަޓުވާން އުޅުނީމަ ވީގޮތް މީ