ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 22:42
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް
އެމްޑީޕީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިޙް
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
 
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިދަނީ މިސްރާބުން ކައްސާލަމުން ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ރާއްޖެ ހިނގާނަމަ އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ ވެއްޓޭނީ ކިހާވަރެއްގެ އަނދަވަޅަކަށް ކަމެއް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގޮންޖައްސަމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ފަތުހުﷲ ޖަމީލްގެ ކެމްޕޭނުގެ ޖަގަހައިގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަޖިލީހެއް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ މި އަހަރުގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ޝިއާރުން ބުނެދެނީ އެވާހަކަ ކަމަށެވެ.

މި ފަހަރު އެމްޑީޕީން ކަނޑައެޅި ޝިއާރު ކަމަށްވާ، "މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް" އިޝާރަތްކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީގެ މި އަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކޮމެޓީގެ ޗެއާޕާސަންކަން ކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިދަނީ މިސްރާބުން ކައްސާލަމުން ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ރާއްޖެ ހިނގާނަމަ އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ ވެއްޓޭނީ ކިހާވަރެއްގެ އަނދަވަޅަކަށް ކަމެއް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު ކަމަށާއި، މިއަދު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ވެސް ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅުކަމަށާއި، ވެރިކަމުގައި އިތުރަށް ވަގުތު ދެއްވި ވަރަކަށް ގެންދަވާނީ ވެސް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން ކަމަށެވެ.

އެކަން މިއަދު އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން. އެންމެ މުހިންމު ތަނަކީ އެއީ. ޚާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އައުލަބިއްޔަތެއް މިވަގުތު ބޭނުން. އެހެން ނޫން ނަމަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަގުބަލު ވަރަށް ބަނަ.
ކުރީގެ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް

މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ބޭނުންވާ އިތުރު ސަބަބެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ނުވެފައި، އެ މަޖިލީހަށް ގޮންޖައްސާ ބަޔަކަށް ވުމެވެ.

އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އައްޔަނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދޭން ފޮނުވީމާ، ބައެއް ބޭފުޅުން މަޖިލީހުން ބަލައި ނުގަތުމުން އަނެއްކާ ވެސް އެ ވަޒީރުން މަގާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެގޮތަށް، މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ އައުލަބިއްޔަތުން ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ފާސްކުރި ބިލް އަދި ވެސް ތަސްދީގު ނުކުރެއްވުން ވެސް ރައީސް ޞޯލިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ، މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ފޮނުވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ކަމުން މި ފަހަރު ބޭނުންވަނީ ބޮޑު އައުލަބިއްޔަތު ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް، ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
ރަސްމާލެ ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް މާލެސިޓީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު