ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 09:32
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ޓްވީޓަރ
ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް
އުއްމީދު ފުރިހަމަނުވެ ޒަވީ ބާސެލޯނާއިން ވަކިވަނީ ކީއްވެ؟ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟
 
ޑެކޯ އާއި ލަޕޯޓާގެ އަމަލާއި ބަހާ ދިމާނުވުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު

މި ސީޒަން ބާސެލޯނާއިން ފެށީ ކުރިއަށްވުރެ އުއްމީދާއެކުގަ އެވެ. މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާއެކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ނަތީޖާތައް ދަށްވެ، އެންމެ ފަހުން ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ވަނީ މަގާމުން ވަކިވާނެކަން ސީޒަނުގެ މެދުތެރޭގައި އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ބާސެލޯނާ އާއި އެކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިތުރު ކަންބޮޑުވުމެއް ގެނެސްދިން ކަމަކަށްވި އެވެ.

ޒަވީ ބާސެލޯނާއިން ވަކިވާ ސަބަބެއް ރަސްމީކޮށް ނުބުނެ އެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ބުނީ އެހެން މީހަކު ހަވާލުވެއްޖެނަމަ ކާމިޔާބު ލިބުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމަށެވެ. ފަހުން ބުނީ މި ސީޒަން ފެށިއިރު ވެސް އޭނާ ހުރީ ސީޒަން ނިމުމާއެކު ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިގެން ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމަށް ޒަވީ ގެނައީ މީގެ ދެ އަހަރާއި ބައިގެ ކުރިން ރައީސް ހުއާން ލަޕޯޓާ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އެކަން ކުރީ ފާޑަކަށް މަޖުބޫރުވެގެންވެ. ޒަވީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ކަމަށް ލަޕޯޓާއާ އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރި ވިކްޓަރ ފޮންޓްގެ ވަރަށް އަރިސް މީހެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގައި ހޭދަކުރި ދެތިން އަހަރަކުން ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ ބުރަބޮޑު، އަދި ޗެލެންޖިން ޒިންމާ ނަގަން ޒަވީ ކުޅަދާނައެއްނުވާނެ އެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ކުރީގެ ކާމިޔާބު ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އާއި ލުއިސް އެންރީކޭ ފަދައިން ކުލަބުގެ އެކަޑަމީގައި މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

ޒަވީ ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން މެސީއާއެކު

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހަވާލުވީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމަގާމު ހުށަހެޅުން ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ އަށް ކޯޗުކަން ދިން ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ ރޮނަލްޑް ކޫމަން އަށް ނަތީޖާ އަނބުރާނުލެވުމުންނެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ މާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ޓީމާ ހަވާލުވާން މަޝްހޫރު، މޮޅު ކޯޗުން ލިބެން ނެތުމެވެ. ތިން ވަނަ ކަމަކީ މާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން، ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރެވެން ނެތްއިރު، ޒަވީ ކަހަލަ ކުލަބުގެ ލެޖެންޑަކު ގެނެސްގެން ޓީމަށް ކާމިޔާބު ނުލިބި ގޮސްފިނަމަ ޒަވީ އަކީ ލަޕޯޓާއަށް ސަލާމަތްވެވިގެން މަގާމުގައި ދެމިހުރުމަށް ދެއްކޭނެ ރަނގަޅު އުޒުރަކަށް ހެދެން ފުރުސަތު އެތުމެވެ.

ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބާސެލޯނާ އަށް ގެނައީ މުޅިއަކުން ޒަވީ ބޭނުންވި ކުޅުންތެރިންނެއްނޫނެވެ. މިކަމަށް ރުހިގެން ހުއްޓަސް އޭނާގެ އަތުން ބާރުތައް ދޫވެ، ބަސްނުވިކެން ފެށީ ޒަވީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރި އިސްބައެއް މީހުން ކުލަބާ ވަކިވުމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓަރު މަތިއު އަލެމަނީ އާއި ޖޯޑީ ކްރައިފް މަސައްކަތް ކުރީ ޒަވީއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިގެންނެވެ. އެއް ވިސްނުމެއްގަ އެވެ. އެކަމަކު މި ދެ މީހުން ކުލަބާ ވަކިވުމުން އެ ވަޒީފާއާ ހަވާލުވީ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެކޯ އެވެ. އޭނާ އަކީ ޒަވީއާއެކު ބާސެލޯނާގެ މެދުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރި މިތުރެއް ފަދަ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ސްޕޯޓިން ޑިޕާޓްމަންޓް ހިންގުމުގައި ޑެކޯވެގެންދިޔައީ ޒަވީގެ ގާތް މީހަކަށްނޫނެވެ. އޭނާވީ ކުލަބުގެ ރައީސް ނުވަތަ އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ބުނާހާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށެވެ. މީޑިއާ އާއި ކުރިމަތީގައި ޒަވީއާ ގުޅޭގޮތުން ހެޔޮބަސްތައް ބުނެ އިންޓަވިއުދިނަސް ޑެކޯގެ ބަހާއި އަމަލުތައް ދިމާނުވާން ފެށުމުން ޒަވީ ހިތްހަމަނުޖެހުނީ އެވެ.

ސްޕޭނުގެ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިން ދެކޭ ގޮތުގައި ޒަވީ އަކީ އޭނާގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ބޭނުންވާ މީހެކެވެ. މިފަދަ އެއް މިސާލަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ފަހު އެނބުރި ކުލަބަށް ކުޅެން ދިޔައިރު އޭނާގެ ސިނކުޑީގައި ކުލަބު ބަދަލު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެނބުރެން ފެށުމެވެ. އެކަމަކު އައު ކޯޗު ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ރުހުން އޭނާ އަށް އޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ޒަވީ ކުލަބުގައި މަޑުކުރި އެވެ. މިކަށަވަރުކަން ހޯދުމަށް، އޭނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ކޯޗާކު ޒަވީ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ހޭދަވީ ދެތިން މިނިޓް ކަމަށް ސްޕޭނުގެ ތަޖުރިބާކާޜު ނޫސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

އަހަރެން ބޭނުން ކަލެއާ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ހިއްސާކުރަން. އަހަރެން އޮތީ އެންމެ ސުވާލެއް. ކަލޭ އަހަރެން ކައުންޓް ކުރަންތަ؟
ގާޑިއޯލާ ކުރެން ޒަވީ އެހި އެވެ.
އަހަރެންނަކަށް ނުފެނޭ މި ޓީމު ކަލޭ ނުލައެއް. އަހަރެންނަށް ނުފެނޭ މި ޓީމު ކަލޭ ނުލައި ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް
ގާޑިއޯލާ ޖަވާބުދިނެވެ.

ދެ ފަރާތުގެ ކުރު ވާހަކަކޮޅާއެކު އެ ބައްދަލުވުން ނިންމައި ޒަވީ އާއި ގާޑިއޯލާ އެކުއެކީގައި ބާސެލޯނާގައި ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ޓީމު އުފެއްދި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ އަދި ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް - ރޮއިޓާސް

އެކަމަކު ބާސެލޯނާގައި މިވަގުތު ޒަވީ އަށް ކުރިމަތިވެގެން އުޅެނީ އެފަދަ އިތުބާރަކާއި ޔަގީންކަން ދޭނެ މީހެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ އެވެ. މައްސަލަ އުފެދެން ފެށީ ދެތިން ކަމަކަކުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ބާސެލޯނާގެ އާއްމު ތަނެއްގައި ލަމާސިއާގައި ބާސެލޯނާގެ ބީ ޓީމުގެ ކޯޗު ރަފޭލް މާކޭޒް އަންނަނީ ސީނިއާ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށްވާން ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ލަޕޯޓާ ބުނުމެވެ. އަދި އެކަމަށް ބާރު ލިބެނީ ޒަވީގެ ގާބިލްކަމާމެދު ސުވާލު އެފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ލަމާސިއާގެ ޕްރެކްޓިސް ބަލަން ލަޕޯޓާ ދިއުމެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މާކޭޒަށް ތައުރީފް ކުރުމެވެ. ދެ ވަނަ ކަމަކީ ޒަވީގެ ގާބިލްކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް ޑެކޯ އާއްމު ފޯރަމްތަކުގަ އާއި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ. ދެމީހުން އެއް މޭޒަކުން ބައްދަލުވުމުން ޒަވީ އަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ތާއީދު އޮތްކަމަށް ޑެކޯ ބުނި ނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވީއެވެ.

މިއާއެކު ސީނިއާ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ޒަވީގެ ގާބިލްކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި ފޫހިކަން ގެނުވާކަން އޭނާ އަށް އިހުސާސްވާން ފެށި އެވެ. ދެން އޮތީ މިއިން ޒަމާނަކު ޔޫރަޕުގައި ވާދަކުރެވޭ ވަރުގެ މޮޅު ޓީމެއް ބިނާކުރެވޭވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ނުހޯދޭނެ ކަމަށް ޒަވީ އަށް ހީވާން ފެށުމެވެ. އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ގެނައުމަށް ނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ ދެއްކައިފަ އެވެ. އެކަމަކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވަޑް އާލިން ހާލަންޑް ގެނެވާހާ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ކުލަބުގައި ނެތެވެ. ސިޓީގެ ބާނާޑޯ ސިލްވާ ވެސް ނުގެނެވުނީ މިހެންވެ އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ގެންނަން އުޅުނު ޒުބިމެންޑީއާ މަޝްވަރާގެ މޭޒަށްވެސް ނުދެވުނެވެ. ދެން އޮތް ކަމަކީ ބާސެލޯނާގެ ހޫނު ގޮނޑީގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި އިންނަން ޒަވީ ބޭނުންނުވުމެވެ. އޭނާ އަބަދުވެސް ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ފާގަސަން އަށް އޭނާ ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހު ކަމަކީ ކާމިޔާބު ނުލިބެން ފަށައި ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމެވެ. ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުންނާއި ކެޕްޓަނެއް އަދި ލެޖެންޑެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ދެކެ ލޯބިވީ އެތައް ބައެއްގެ ފުސްމޫނު ފެންނަން ފެށުމެވެ. އާދައިގެ ޓީމެއް އޮތަސް، ކާމިޔާބު ނުލިބެން ފެށުމުން އޭނާއާ މެދު ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަގު ޖީލު ދެކޭ ގޮތް ވެސް ބަދަލުވާނެ ފެށީ އެވެ. މި ގޮތުން އޭނާގެ ކުދިން ކިޔަވަންދާ ސްކޫލްތަކުގެ ތުއްތު ދަރިވަރުން، ޒަވީ އަކީ މޮޅު ކޯޗެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާގެ ދަރިން ގާތުގައި ބުނަން ފެށުމުން ލަގޮނޑިއަށް ކެތްނުވާން ފެށީ އެވެ. ޓީމަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްފައި އާއިލާ އަށް ވަގުތު ވެސް ނުދެވެން ފެށީ އެވެ. މިފަދަ އެތައް ސަބަބަކާހުރެ ކިތަންމެ ބޭނުންނުވިޔަސް ކޯޗުކަމާ ދުރަށްދާން މަޖުބޫރުކުރުވާ އާއިލީ އެތައް ސަބަބުތަކެއް އޭނާ ވަށާލީ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބާސެލޯނާގެ ބޯޑު ވެސް އޭނާއާ މެދު ދެ ކަފިވީ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް