ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 15:07
ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގޭ ލަވްރޯވް (ވ) އަދި ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ (ކ)
ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގޭ ލަވްރޯވް (ވ) އަދި ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ (ކ)
އަނަދޮލޫ
ރަޝިއާ އާއި ވެނެޒުއޭލާގެ ގުޅުން
ރަޝިޔާ އާއި ވެނެޒުއޭލާގެ މުދާތައް ހުޅަނގުން ފްރީޒްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ދެގައުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
 
ވެނެޒުއެލާއަކީ އެމެރިކާއާއި އެޤައުމުގެ ބައިވެރިންގެ "އަނިޔާވެރި، ސިޔާސަތުތަކެއް" ގެންގުޅޭ ޤައުމެއް: ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ

ހުޅަނގުގައި ހުރި ރަޝިއާ އާއި ވެނެޒުއޭލާގެ މުދާތައް ފްރީޒްކުރުމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގޭ ލަވްރޯފް އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ވެނެޒުއޭލާގެ ވެރިރަށް ކަރަކަސްގައި އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޔެވަން ގިލްއާ އެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ޕްލޭންތަކެއް އެބަހުރި. ވެނެޒުއެލާގައި ވެސް ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި، އެހެންވީމާ، މިދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމަކީ، ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އިންސާފު ހޯދާނަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާ މައިގަނޑު ޑައިރެކްޝަން
ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގޭ ލަވްރޯފް

މަޝްވަރާތަކުގައި އެމަނިކުފާނާއި ގިލް މިކަމާ މެދު ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެއްވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ލަވްރޯފް ވިދާޅުވީ ވެނެޒުއޭލާއަކީ އެމެރިކާ އާއި އެގައުމުގެ ބައިވެރިންގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ގައުމެއް ކަމަށާއި އެއީ އަނިޔާވެރި އަދި އިންސާފުން ބޭރު ސިޔާސަތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ވެނެޒުއޭލާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެމްޓްރަސޫރަށް ނިސްބަތްވާ ބޮއިން 747-300 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓެއް އެމެރިކާއިން ހިފެހެއްޓުމަކީ އެ ސިޔާސަތަށް ފެތޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މަތިންދާބޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، ހުޅަނގުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ރަޝިއާގެ ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ފަދައިން ވެނެޒުއޭލާގެ ފައިސާ އާއި ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ވެސް ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއާއި އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެނޫންވެސް ދާއިރާއަކުން ތަހުޒީބީ ގުޅުންތައް ހިންގުމުގެ އާދައާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި ލަވްރޯޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަވްރޯފް ވިދާޅުވީ ރަޝިއާ އާއި ވެނެޒުއޭލާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނާޝިޕްގެ ސްޓޭބަލް ލެވެލްއަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ނިއުކްލިއާ ހަކަތަ އާއި ތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން ދެގައުމުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސްޕީޑާއި ވޮލިއުމް އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ އެސްސެކުއިބޯ ސަރަހައްދާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެނެޒުއޭލާ އާއި ގަޔާނާގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާގެ އަސާސެއް އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

160،000 އަކަ ކިލޯމީޓަރު (61،776 އަކަ މޭލު) ގެ ސަރަހައްދަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެލާއި ގޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގަޔާނާ އާއި ވެނެޒުއޭލާއާ ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެ ދެބަސްވުންތަކެއް އުފެދިފައިވެއެވެ. މިކަން އިތުރަށް ހޫނުވީ މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އެކްސޮންމޮބިލް އިން އެ ސަރަހައްދުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތެޔޮ ފެނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއެކު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުވުމަކީ އުފެއްދުންތެރި ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވަމުން ގިލް ވިދާޅުވީ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ލަވްރޯފް ވަނީ ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯއާ ވެސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް