ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 09:46
ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި
ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް ޖަލްސާ
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުފެށި މެދުކަނޑާލައިފި
 
ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް އިއުލާންކުރި
 
މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ތިބީ މަދު މެންބަރެއް

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

ޖަލްސާ 9:00 ގައި ފެށުމަށްފަހު 20 ވަރަކަށް މިނެޓަށް ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބެެއްލެވިއެވެ. އަދި ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު ހަމަ ނުވުމުން ޖަލްސާ ވަނީ 10:00 ގައި އަލުން ފެށުމަށް މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ޖަލްސާ ނުފެށި ލަސްވަމުންދަނީ ކޯރަމް ހަމަ ނުވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މެންބަރުން ތަޅުމުގައި ނެތް ކަމަށާއި، އަލުން 10:00 ގައި ޖަލްސާ ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކޯރަމް ހަމަކުރުމުގައި ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި 10:00 ގައި ޖަލްސާ ފަށާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށް، ޖަލްސާ ވަނީ މެދު ކަނޑާލާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ 9:00 ގައި ފެށުމަށް ތާވަލުކުރި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވ މައްސަލައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް 17 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 22 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިފައިނުވާ 3 މެންބަރުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 167 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށްވާ ފައިސާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީއާއ،ި އެކަމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް އެތައް ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާތީ، މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެވުމެވެ.

3 ކަމަކަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީ، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ އުވާލުމުގެ ބިލު ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ ވޯޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކުރިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ގަސްތުގައި ވޯޓު ބާތިލްކޮށްފައި އެބަ ހުރި، އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން - ފުއާދު
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
ވޯޓުލުން ފެށޭނީ 8 ޖަހާއިރު، ނިމޭނީ 5:30 ގައި
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު