ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 23:30
އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރަށް ވޯޓަށް އެހުން
އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރަށް ވޯޓަށް އެހުން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާގެ ވީޓޯކުރުމުގެ ބާރު
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އެމެރިކާއިން ވީޓޯކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބާ؟
 
އެމެރިކާއިން އެ ގަރާރު ވީޓޯކޮށްފައި މިވަނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން ދެ ފަރާތަށް ވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ އިންސާނީ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އިލްތިމާސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް، އިސްރާއީލާ ހަމާސްއާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރު އެމެރިކާއިން ވަނީ ވީޓޯކޮށްފައެވެ. މިއީ އެމެރިކާއިން ވީޓޯގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ ގަރާރެއް ގެނައުމަށް ހުރަސްއެޅި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ.

އަލްޖީރިއާއިން އެކުލަވާލި ގަރާރުގައި ވަނީ މިހާރުން މިހާރަށް ހުރިހާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓާލައި، ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ސަރަހައްދަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ދެ ފަރާތަށް ވެސް ގޮވާލާފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އުތުރު ޣައްޒާއަށް ވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

އެ ގަރާރަށް އެމެރިކާއިން ވީޓޯކޮށް ބޭރުކޮށްލައިފައި ވާއިރު، އދ.ށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އެމެރިކާ ސަފީރު ލިންޑާ ތޯމަސް، ވީޓޯގެ ދިފާއުގައި ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލާ ހަމާސްއާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ހޯދުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު މަގު ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މި ވާހަކަތަކަށް ކައުންސިލްގެ އެހެން ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. ވީޓޯއަކީ ޣައްޒާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މޫނުގައި ޖެހި ތަފާލެއް" ކަމަށް އަލްޖީރިއާ ސަފީރު ސިފަކުރައްވާއިރު، ފަލަސްތީނުގެ މަންދޫބު ވަނީ އެމެރިކާއިން އަނިޔާވެރިޔާއަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ވެސް ދަނީ އެމެރިކާގެ މި ވީޓޯގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ހިފާފައިވާ ބިންތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އދ.ގެ ހިއުމެނިޓޭރިއަން ކޯޑިނޭޓަރު ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ މި އަމަލަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އިންސާނީ ކާރިސާއަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާރުން މިހާރަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން އެ ގަރާރު ވީޓޯކޮށްފައި މި ވަނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ދެ ފަރާތަށް ވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ސަރަހައްދީ މައިދާނުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ މިސްރުން ދަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އާ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމެރިކާގެ ސިޔާސަތާއި، މެދުއިރުމަތީގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން، ވަގުތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދެއެވެ.

ވީޓޯގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އިންސާނީ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ވަނީ އުފެދިފައެވެ. ހަމާސްއިންވެސް އަދި އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރި ސިފައިންވެސް ދޫދޭނެކަމުގެ ސާފު ނިޝާނެއް ފެންނަން ނެތުމުން، ލޭ އޮހޮރުވުން ހުއްޓާލައި އާންމުންގެ ހިތާމަތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ހައްލެއް ހޯދުމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ހަތިޔާރުއެޅި ހަމަނުޖެހުންތައް ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އާންމުން މަރުވުމާއި ޒަޚަމްވުން، އަދި ގެދޮރު ގެއްލުން ފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އުތުރު ޣައްޒާ ފަދަ ނާޒުކު ސަރަހައްދެއްގައި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެއްޗާއި، ފެނާއި، ސިއްހީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ، ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

ވީޓޯގެ ސަބަބުން އެހެން ގައުމުތަކާއި، ޚާއްސަކޮށް މި ގަރާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ގައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ހީނަރުވެދާނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައާއި މެދުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމެރިކާގެ އަގު ވެއްޓި، މުސްތަގުބަލުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގާބިލުކަން ކުޑަވެގެން ދާނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ މި ވީޓޯގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލަށް ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތްވަރު ލިބި، އިތުރަށް ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވެ، އެހެން ގައުމުތައް ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އެ ވީޓޯއަށް އެމެރިކާގެ ތެރޭގައިވެސް، ޚާއްސަކޮށް އިންސާނީ ހައްގުތައް ނުވަތަ ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުންތައްވެސް ދަނީ އެމެރިކާއަށް އަމާޒުވަމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތެރޭގެ ބައިބައިވުންތައް އުފެދި، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ނިންމުންތަކަށް އާންމުންގެ ތާއީދު ގެއްލޭނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ގަރާރުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސް އެޅުމުން، މުސްތަގުބަލުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި އެމެރިކާއަށް އޮތް ތާއީދު ގެއްލޭނެއެވެ. އެމެރިކާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭނަމަ އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އެހެން ގައުމުތަކުން ފަސްޖެހި، ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަވެދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް