raajjemv logo
އެސްޓީއޯ
ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި އެސްޓީއޯގެ ސާފު ފައިދާ ދަށަށް ހިނގައްޖެ
 
ހިއްސާއަކަށް ބަހަން ނިންމާފައިވަނީ 51 ރުފިޔާ
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ 301.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރާ އަޅައިބަލާއިރު 15 ޕަސެންޓު އިތުރު
ރިޒުނާ ޒަރީރު
2,409
2 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 11:58
ކ. މާލެ
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ މައި ކުންފުނި، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ލިބުނު ސާފު ފާއިދާ ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

 

އެކުންފުނިން އާންމުކޮށްފައިވާ ކުއާޓަލީ ރިޕޯޓު ދައްކާ ގޮތުން ނިމިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ވަނީ 11 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.

 

ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 61 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު ނިމިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ 54 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ 11 ޕަސެންޓް ދަށްވުމެކެވެ.

 

ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީ ވަނީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް ޖެހިފައިވަނީ 54.46ރ. އެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާއަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާގެ އަދަދު ވަނީ 15 ޕަސެންޓު އިތުރުވެފައެވެ.

 

2004 އިން ފެށިގެން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލާއިރުވެސް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބެމުން އައީ 114 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިވީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ފައިދާ އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާއިރު އުޅެނީ 400 މިލިއަނަށްވުރެ މަތީގައެވެ.

 

2012 ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯގެ ކަރަންޓް ޑެފިސިޓް ހުރީ 463 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު އެ ފިގާ ހުރީ 567 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

 

އެސްޓީއޯއަށް ނިމިދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 301.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އެސްޓީއޯގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާގައި، ހިއްސާއަކަށް 57 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމި އިރު ނިމިދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް ބަހަން ނިންމާފައިވަނީ 51 ރުފިޔާއެވެ.

 

އެސްޓީއޯއަކީ ދައުލަތުގެ 81.63 ޕަސަންޓު ހިއްސާ، އަދި އާންމުންގެ 18.37 ޕަސަންޓު ހިއްސާ އޮންނަ، ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް