ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 19:06
ކޫއްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ކޫއްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ: މަސްވެރިން ތިބީ ފައިސާ އެއްކޮށް ނުދޭހާ ހިނދަކު ދޫދޭގޮތަކަށްނޫން
 
މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވޭ

ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރަމުން އަންނައިރު ހަމައަށް ފައިސާ ނުލިބޭނަމަ މުޒާހަރާކުރުން ހުއްޓާނުލާނެކަމަށް އެމީހުން ބުނެފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިއެއްކަމުގައިވާ މުހައްމަދު މުއުތަސިމް ބުނީ މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށިފަހުން މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ، ނުދީ ހުރި 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބާކީ ބައި އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފައިސާ ނުދޭތާ ތިން މަސްވެފައިވާތީ ފައިސާ އެއްކޮށް ނުދޭނަމަ ކޫއްޑޫގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާ ހުއްޓާނުލާނެކަމަށާއި ކޫއްޑޫ އޮޕަރޭޝަނަށް އަންނާނީ މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމުންކަމަށް މުއުތަސިމް ބުންޏެވެ. މުއުތަސިމް އިތުރަށް ބުނީ މިސަރުކާރުން 25 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ގަނެފައިވާ ހުރިހާ މަހަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭކަމަށެވެ. ވަކި ތާރީޚުތަކެއް ދެމުން އައިނަމަވެސް އެކަން މިހާރު ގަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިއްޔެގައި މުޒާހަރާ ފެށުނީމާ ވަގުތުން މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް އެޓެންޑުވި. ނަމަވެސް އިޝާ ނަމާދާ ހަމައަށް ގައުމުގައި އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ނެތް، ނަމަވެސް އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އެންމެ ފަހުން މިވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 26 ގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނަމޭ. އެހެންވީމާ އެފައިސާ ހުރީމަތާ އެފައިސާ ދޭނެ ވާހަކަ ބުނަނީ. އިޝާ ނަމާދާ ހަމައަށް ގައުމުގައި އެންމެ ފައިސާ ފޮއްޗެއްވެސް އޮތްކަމަށް ނުވި.
މުހައްމަދު މުއުތަސިމް / މަސްވެރިއެއް

މުއުތަސިމް އިތުރަށް ބުނީ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭތީ ވަރަށް ދަތިކަމަށެވެ. ކުރިޔަށް އޮތީ ރަމަޟާން މަސްކަމަށާއި އެހެންކަމުން ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ މަސްވެރިންގެ އާއިލާތަކަށް ވަރަށް ދަތިވާނެކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މަސްވެރިން ނިންމާފައިވަނީ ފައިސާ ނުލިބެނީސް ކޫއްޑޫން ނުފައިބަން ކަމަށެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ކޫއްޑޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ކުރިން ނިންމިކަމަށާއި ނަމަވެސް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ ވަޑައިގަންނަވާތީ މިވަގުތަށް ކަރަންޓް ކަނޑާނުލަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފައިސާ ނުލިބޭނެމަ ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންވެސް މަސްވެރިން ތިބީ ތައްޔާރަށްކަމަށް މުއުތަސިމް ބުންޏެވެ.

މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާގައި އައްޑޫސިޓީ، ހުވަދުއަތޮޅު، ދ، ތ، އަދި ލ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ 470 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. އަދި އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާތާ ދެމަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށް މަސްވެރިން ބުނެއެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުލިބޭ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވާއިރު، ޝިޔާމްއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދީގެން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވި މެންބަރެވެ. އަދި ދާދިފަހުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިފްކޯއަށް ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ދޫކުރާނެ މުއްދަތެއް މިހާތަނަށް އައިއިރު ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރުމާއި ގުޅިގެން އެ ދޯނިތަކުގައި ތިބި މަސްވެރިންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓު ދީފި
5 މާރޗުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވި، އަނެއްކާވެސް އައު ޑެޑްލައިނެއް
ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން، މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް މުއިއްޒު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި ސަބަބު އަދި ސާފެއްނުވޭ - ޝިޔާމް
ފުނައްޑޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެ ސީދާ ތާރީޚެއް ސަރުކާރަށް ނުދެވުނު، ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކީ "ބަޖެޓު" އޮތް ގޮތް