ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 17:46
ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ފޭރިގަތުން
މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފޭރިގަތް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި
 
މި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެއްޗާއި، ދޫނި އަދި ގަޑިފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް
 
މި މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވަނީ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި، 24 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާއި އަދި 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ)ގައި ހުޅުވާފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ އެކައުންޓުން ފޭރިގަތް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނެފިއެވެ.

މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިސްކަންދަރުކޮށީގައި އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑް، ސުޕްރިޓެންޑެންޓު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރަޝީދުބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ، ފައިސާތައް ފޭރިގަނެފައިވަނީ ފޯނު ކޮމްޕްރޮމައިޒް ކޮށްގެންކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ފޯނާއި އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލު އެނގޭ މީހަކު މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއެކު 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ 98 އިންސައްތަ ފައިސާ ހޯދިފައިވާކަމަށެވެ.

މިކަމުގައި ޝާމިލްވަނީ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއް ހިމެނޭގޮތަށް، 4 މީހެކެވެ. ދެން މި މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާއި އަދި 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ކުޑަކުއްޖާ ނޫން ދެން ތިބި މީހުން މިހާރު ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ހެޑް އޮފް ފްރޯޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މަރިޔަމް ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން މިފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި ގަތުމަށާއި ދޫނި އަދި ގަޑިފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދިރިއުޅުނު ތަންތަން ބަލައިފާސްކުރުމުން މިކަމާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ފެނިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މި ފަރާތްތަކުގެ ބޭންކު އެކައުންޓްތަކުން 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ރިކަވަރ ކުރެވިފަވޭ. ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގަ 151،985 ރުފިޔާ ހޯދިފަވޭ. އަދި ގަނެފައިވާ ތަކެތީގެ 223،780 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހޯދިފަވޭ. ގެއްލުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 1.67 މިލިއަން ރުފިޔާ ރިކަވަރ ކުރެވިފަ ވަނީ.
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް، މަރިޔަމް ރަޝީދާ

މިހާ އަވަހަށް މިފައިސާ ރިކަވަރ ކުރެވުނީ ބޭންކުތަކާއި އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބުމުންކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު މިމައްސަލައިގައި އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އިހުމާލެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރު، ސާޖަންޓް އަބްދުﷲ ނަދީމް ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވަނީ ދެ ލޭޔަރަކުން، ތިން މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވަނީ ސަސްޕެކްޓް 1ށެވެ. އެ މީހާގެ އެކައުންޓަށް، ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޮނުވާފައި ވެއެވެ. ސަސްޕެކްޓް 2ށް 8 ލައްކަ ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ފައިސާތައް ފޭރިގެންފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަމާދަށް ދާ ގަޑިތައް ބަލައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް