ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 12:39
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭން
ފެންނަމުންދަނީ ވެރިކަމަށް އައިއިރު ރައްޔިތުންނަށް ހެދި ދޮގުތައް ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހުވެސް ތަކުރާރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު: ސާލިޙު
 
ސާލިޙު ވަނީ ޤައުމީ ވިސްނުމެއްގައި، ޕާޓީގެ ރޫޙުގައި ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައި
 
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީވެސް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ މަޖިލީހެއް
 
މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކެރިގެން ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް ބޭނުންވޭ

މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ އަދުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިއިރު ވީ ވައުދުތަކާއި، ރައްޔިތުންނަށް ހެދި ދޮގުތައް ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހުވެސް ތަކުރާރު ކުރަމުންދާ މަންޒަރުކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ހިންނަވަރު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ވާދަ ކުރައްވާ ޖީހާން މަހުމޫދުގެ ކެމްޕޭނު ޙަރަކާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީވެސް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ މަޖިލީހެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޤައުމު މިއަދު މި ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ނޫންކަމަށާއި ލޯ މަރާލައިގެން ހުރެވޭކަށް ނެތްކަމަށް ސާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައިއިރު ވީ ވައުދުތަކާއި، ރައްޔިތުންނަށް ހެދި ދޮގުތައް ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހުވެސް ތަކުރާރު ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ހެދި ދޮގާއި އޮޅުވާލުމާ އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް އައިސް އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއަށްވުރެ މާ އެހެން ދިމާއަކަށް، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ނުވާ ދިމާއަކަށް ޤައުމު އެނބުރިގެންދާތަން
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކެރިގެން ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

އަދި މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބުމުން، އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކީވެސް މި ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް އަޅުވައި، އިތުރުފުޅު ނުހެއްދެވުމަށް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަރިހުން އެދިލެއްވުންކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޖީހާނަކީ އެފަދަ ކެންޑިޑޭޓެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސާލިޙު ވަނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުމެ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ސާލިޙު ވަނީ ޤައުމީ ވިސްނުމެއްގައި، ޕާޓީގެ ރޫޙުގައި ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް