raajjemv logo
އުުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
މުވާސަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް އާ ތަސައްވުރެއް ގެނެސްދޭނަން: އުރީދޫ ސީއީއޯ
 
ސާފު ފައިދާވަނީ 21 ޕަސަންޓުގެ ކުރިއަރާފައި
 
އުރީދޫ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނީ 2004 ވަނަ އަހަރު
ރިޒުނާ ޒަރީރު
3,197
2 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 09:37
ކ. މާލެ
އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން
އުރީދޫ

އުރީދޫ ފެށިގެން ދިޔައީ ވަރަށް މުހިންމު ތަސައްވުރުތަކާއި އެކުގައި ކަމަށާއި އެކުންފުނީގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް ދަނީ ހަމަ މި ތަސައްވުރާ އެކު ކަމަށް އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

އޮގަސްޓް 1، 2017 ގައި އެކުންފުނިން ފާހަގަކުރަމުންދާ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނަޖީބް ވިދާޅުވީ އޮގަސްޓް 1، 2005 ވަނަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގައި އުރީދޫ ފެށިގެންދިޔައީ، ވަރަށް މުހިންމު ތަސައްވުރަކާ އެކުގައި ކަމަށާއި 12 އަހަރު ފަސްވެ، ހީވެސް ނުކުރާހާ ކުރިއެރުން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އަދި ކުންފުނީގެ އަބަދުގެ ވެސް އަމާޒަކީ ފަހުގެ އުފެއްދުންތެރި ޚިދުމަތްތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުވާސަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް މެދުވެރިކޮށް، ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދިނުން ކަމަށް ނަޖީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

"ދުނިޔެ އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ، ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްވަމުންދާ އިރު، އުރީދޫ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ މި ޓެކްނޮލޮޖީތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ކުރިއެރުމާއި ފުރުސަތުތައް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ދިވެހި ޤައުމަށް ކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތަކަށް ބެލިކަމުގައިވިއަސް، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް ބެލިއަސް، ފާއިތުވެގެން މި ދިޔައީ އުރީދޫ އަށް ތާރީޚީ އަހަރެއް،" ނަޖީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިގޮތުން، 2016 އާ އަޅާކިޔާއިރު، ވަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ކުރިއެރުމަކާ އެކު، 2017 ގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ކުންފުނި ވަނީ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެކުންފުނީގެ އާމްދަނީ 15 ޕަސަންޓު އިތުރުވެފައިވާ އިރު މިއަހަރު ދެބައިވި އިރު އެކުންފުނީގެ ފައިދާ ވަނީ 921.4 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފައެވެ. އަދި ސާފު ފައިދާ 303.4 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު މިއީ 21 ޕަސަންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

 

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވެ، އުރީދޫގެ ހިއްސާ މިއަހަރު އާންމުންނަށް ވިއްކާފައިވާ އިރު، މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އުރީދޫގެ ހިއްސާ ދައުރުވާން ފަށާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ރާއްޖޭގައި އުފެދުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް 1 ވަނަ ދުވަހު، ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް