ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 05:44
ޓޯވ ކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނައްތާލުން
ޓޯވ ކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނައްތާލުން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ބާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލުން
މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
 
މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގިނަ ދުވަހު ބަހައްޓާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގާ ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދު ތޮއްޖެހުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި މިވުޒާރާގެ ފަރާތުން  މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންނުކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގިނަ ދުވަހު ބަހައްޓާފައިވާ އުޅަނދުތައް ދެނެގަނެ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެތެރެއިން އެ އުޅަނދުތައް މަގުމަތިން ނަގާ ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 17 ފެބްރުއަރީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެންނެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ މަގުތަކުގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް މީގެކުރިންވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. މަގުމަތީގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް އަމިއްލައަށް އުޅަނދުތައް ނައްތާލަން ބޭނުންވާ މީހުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހު ތިނެއްގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް