ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 13:18
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގުޅިފަޅު އެއްބަސްވުން
ގުޅިފަޅު އެއްބަސްވުމުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ސަބަބެއް ނުދެއްކެނީ ސަބަބެއް ނެތުމުން- އަކްރަމް
 
ގުޅިފަޅުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު މަޑުޖައްސާލުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ 14 ފެބްރުއަރީ 2024ގަ

ގުޅިފަޅު އެއްބަސްވުމަކީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެގްރީމަންޓެއް ކަމަށް ބުނާ ނަމަ އެއީ ކޮން ގެއްލުމެއްކަން ބުނެ ނުދެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާތީ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީ ގެސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަކްރަމް މިހެން ވިދާޅުވީ އެކްސްގައި އޭނާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ގުޅިފަޅު ހިއްކަން ނެދަލޭންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސް ކުންފުންޏާ އެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުން އޮތީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުالله މުއްތަލިބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ތިމާވެއްޓަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭ ގެއްލުންތަކެއް ވާ ކަމަށް ބުނެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލަން ހައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ ގުޅިގެންނެވެ. ދައުލަތުން މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ ހައި ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓަރު މުއްތަލިބް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހައި ކޯޓުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން އަމުރު ނެރެފައިވާ ސަރުކާރުން ބޭނުން ވެގެން ނޫން ކަަމަށެވެ. އެކަން އޮޅުވާލަނީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެގްރީމަންޓް ހެދި ފަރާތްތައް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ގެއްލުންވާކަމެއް ފާހަގަނުކުރެވުނީ އެފަދަ ކަމެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. ނޫން ނަމަ އެކަން ހާމަކޮށްދެއްވަންވީ ނޫންތޯ އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން، އާންމުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ހިއްކަންފެށި ގުޅިފަޅުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު މަޑުޖައްސާލުމަށް ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ފަސްކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ގުޅިފަޅުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު މަޑުޖައްސާލުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ 14 ފެބްރުއަރީ 2024ގައެވެ.

މިއީ ތިމާވެށީގެ މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި، ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދިޔަ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރު ނެރުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ގުޅިފަޅު ހިއްކާތީ، އެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އެ ސަރަހައްދު ވަށައިގެންވާ ތަންތަނުގެ ތިމާވެއްޓަށް އިއާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ، ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގައި އަޑު އުފުލާ އެކްޓިވިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުމައިދާ އަބްދުލްޣަފޫރެވެ.

އެ މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލުމަށް އެދި ހައި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީ، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި، ހުއްޓާލުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު މުރާޖައާކުރަން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް، ހައިކޯޓުގެ އަމުރަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދުމާ ގުޅިގެން 15 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނީ، ހައިކޯޓުގެ އަމުރަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްނުދީފިނަމަ، ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގިރާވަރު ފަޅުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އައު މަޝްރޫއެއްގެ ވާހަކަ ރައީސް ދެއްކެވި އިރު އެކަން އޮތީ ޕްލޭން ކޮށްފައި - އަކްރަމް
މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔަކަށް ގޯތިތައް ދިނުމަށް: އަކްރަމް
ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކަންކަން ބެލުމަށް ރައީސް ޞާލިހު ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުން ތިބީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގެ ރޫހެއްގައި - ރައީސް ޞާލިހު
ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ގޯހެއް ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ، ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ދީ: އަކްރަމް
ފްލެޓްތަކާއި ގުޅިގެން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި މިހަފްތާތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ: އޭސީސީ
ގިރާވަރުފަޅު އިތުރަށް ހިއްކާނަމަ ރިސޯޓު ނަގާ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 200 ނުވަތަ 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭނެ - އަކްރަމް
ފުލެޓް މަސައްކަތް ހުއްޓުވީ ސިޔާސީވެގެން، އޭސީސީން އެކަން ނުކުރެވޭނެ - އަކްރަމް