ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 12:36
އެލްޖީއޭ
އެލްޖީއޭ
ދައުރު
ކައުންސިލުތައް
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އިދިކޮޅު ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
 
ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަން ދޭންވާނެ
 
ޤަވާއިދުގައި ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި މި ޤަވާއިދަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް އެއްގޮތްކުރުމާއި، ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް މަތިކޮށްފައިވާތީ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

މި ޤަވާއިދުގައި ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ވަކި ރައްޔިތެއްގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ފަރުދީ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމާއި، ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ނަގުދު ފައިސާއާއި "އިން-ކައިންޑް" އެހީ ރައްޔިތުންނަށް ބެހުން ހިމެެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަމަށް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އަދި ދިވެހި ދައުލަތާއި ސަރުކާރުން އެކަށައަޅައިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އިދިކޮޅު ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށްވެސް މި ޤަވާއިދުގައި ބުނެއެވެ.

ޤަވާއިދުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަން ދޭންވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމަންވާނީ ޤާނޫނުތަކާއ،ި ގަވާއިދުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންކަމަށްވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭ ގޮތުން ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލުތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި،  އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ވެސް ޤަވާއިދުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް