ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 11:40
ޕީޖީ ނޫރުﷲ ސައީދު ގަޒިއްޔާގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ޕީޖީ ނޫރުﷲ ސައީދު ގަޒިއްޔާގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަދަން ހެލްތު ސަރވިސަސް
ސަދަން ހެލްތު ސަރވިސަސްގެ ކުރީގެ އެމްޑީއަށް ކުރި ދައުވާ ކޯޓުން އަލުން ބަލަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
 
ދަށު ކޯޓުގައި ހަމައެކަނި ކުރިއަށް ދިޔައީ ދައުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން އެކަނި
 
މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދުވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވޭ
 
އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނެތްނަމަ ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާތީ، ސަދަން ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސ.ފޭދޫ ޗަބޭލީގެ ނޫރުﷲ ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގައި ދެއްކި ވާހަކައިގައެވެ. ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގެ ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ކުރިން ކަމަށެވެ.  

ވީއިރު، ޙާދިސާ ހިނގިއިރު އެ އަމަލު ތަޖުރީމް ކޮށްފައިނުވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައުވާ އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޙާދިސާ ހިނގިއިރު އަމަލު ކުރަމުން އައި ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. އެއީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނޫގެ 12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ފަހުންކަމަށްވާތީ ދިފާއުން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލަންޖެހޭނީ ޤާނޫނޫލްއުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮަތަށް ބަލާއިރު، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ނުދީ، މިއީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދުވެސް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ކުރިއަށް ދިޔައީ ދައުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން އެކަނި ކަމަށެވެ.  މި މައްސަލައަކީ އަލުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދިނުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ދައުލަތުން ހުށަހެޅުމުން ދެ ފަރާތަށްވެސް އެ ނުކުތާތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަނޑިޔާރުން ދެއްވިއެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ސުވާލުތަކަށްވެސް ދެ ފަރާތުން ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ.

އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނެތްނަމަ ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެއްވުމެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީއެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް:

މި މައްސަލައަކީ ސ.ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި މެނޭޖަރުގެ މަޤާމު ނޯންނައިރު، އަދި 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި މެނޭޖަރެއްގެ މުސާރަ ހިމަނާފައިނުވާއިރު، 08 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ސަދަން ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަނުން ސ.ފޭދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓަކަށް ހުރި ފަރާތަށް ޕްރޮމޯޝަންދީ މެނޭޖަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނެ އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވި މައްސަލައެކެވެ.

އޭސީސީން ބުނެފައިވަނީ ސ.ފޭދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް މަޤާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން އުޞޫލަކުންކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ސ.ފޭދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް އެމުވައްޒަފު ހަމަޖައްސައި އޭނާއާ ސ.ފޭދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ހިންގުން ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަދަން ހެލްތް ސާރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް