ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 22:35
ޔޫކްރެއިން ސިފައިންގެ މީހަކު ސްޓާލިންކް ޓަރމިނަލެއް ސެޓްކުރަނީ
ޔޫކްރެއިން ސިފައިންގެ މީހަކު ސްޓާލިންކް ޓަރމިނަލެއް ސެޓްކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އީލޮން މަސްކުގެ ސްޓާލިންކް
ސްޓާލިންކް ޓަރމިނަލްތައް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ވިއްކާކަމަށް ބުނާވާހަކަ އީލޮން މަސްކް ދޮގުކުރައްވައިފި
 
ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ ރަޝިއާ ސިފައިން ސްޓާލިންކް ޓަރމިނަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރިތަން ފެނިފައިވާކަމަށް

އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ސްޕޭސްއެކްސްގެ ބާނީ އީލޮން މަސްކް، އޭނާގެ ކުންފުނި ސްޕޭސްއެކްސްގެ ސްޓާލިންކް ޓަރމިނަލްތައް ރަޝިއާއަށް ވިއްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އީލޮން މަސްކް މިކަން ދޮގުކުރައްވާފައި ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

"ސްޕޭސް އެކްސްއިން ސްޓާލިންކް ޓަރމިނަލްތައް ރަޝިއާއަށް ވިއްކާކަމަށް ބުނަނީ އެއީ ދޮގު ޚަބަރުތަކެއް. މީ ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގަ، ސީދާ ގޮތުންނާ ނުސީދާ ގޮތުންވެސް ސްޓާލިންކް އެއްވެސް އެއްޗެއް ރަޝިއާއަށް ވިއްކާފައެއް ނުވޭ،" ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް އެކްސްގައި އޭނާ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ އިންޓެލިޖެންސް ސަރވިސްއިން އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނީ ސްޓާލިންކް ޓާމިނަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިއާސިފައިން ޔޫކްރެއިން ސިފައިންނަށް ހަމަލާދޭކަން އެނގިފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ރަޝިއާގެ ދެ ސިފައިންގެ މެދުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ރެކޯޑިންގެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ އިންޓެލިޖެންސުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކްރެމްލިނުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނީ، އީލޮން މަސްކްގެ ސްޕޭސް އެކްސްއިން އުފައްދާފައިވާ ސްޓާލިންކް ސިސްޓަމަކީ ރަޝިއާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސެޓިފައިކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެއް ނޫންކަމަށާއި ޔޫކްރެއިނުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތަށް އެކަން ނުވާނެކަމަށެވެ.

ހަލުވި ސްޕީޑްގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އީލޮން މަސްކުގެ ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސްއިން ހިންގާ ސިލްސިލާ ސެޓެލައިޓްތައް ބޭނުންކުރާ ސްޓާލިންކް ޓަރމިނަލްތަކަކީ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާ ސިފައިންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ޓަރމިނަލްތަކެއް ކަމަށް، މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ސްޓާލިންކުގެ އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފުޅާކުރުމަށް އެކުންފުނިން އަމާޒުހިފައިފައި ވާއިރު، ރަޝިޔާސިފައިން ސްޓާލިންކް ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް މިފަހަކަށް އައިސް ޔޫކްރެއިންގެ މީޑިޔާތަކުގައި ވަނީ ފެންމަތިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ މި ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދު ދެމުން ސްޕޭސް އެކްސްއިން ފެބްރުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން "ރަޝިއާ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއާއެކު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރަން" ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް