ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:16
ރެފްރީ އަކު ނޫ ކާޑެއް ދައްކަނީ
ރެފްރީ އަކު ނޫ ކާޑެއް ދައްކަނީ
ގޫގުލް
ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދު
ނޫ ކާޑަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ކޯޗިން ދެކޮޅު؟
 
އަހަރެންނަށް ހީވަނީ މިއީ ކަމެއް އިތުރަށް ގޯސްކުރަނީހެން: ކްލޮޕް

ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ނޫ ކާޑާ މެދު ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ބޮޑެތި ޓީމުގެ ކޯޗުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ނޫ ކާޑު މަތީ ފަންތީގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައި ޓެސްޓް ކުރަން އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ބޯޑް (އައިއެފްއޭބީ) އިން ނިންމީ މިދޔަ ހަފުތާ އެވެ. އެ ޖަމާއަތުން މި ގޮތަށް ނިންމީ ދަށް ޑިވިޝަންތަކުގައި މި ކާޑު ބޭނުންކުރުކުރުމަށް ފަހު މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބަލައިފަ އެވެ.

Advertisement

ނޫ ކާޑަކީ ރަތްކާޑު ދެއްކުމުގެ ކުރިން ދޭ އިންޒާރެކެވެ. މި ގޮތުން ގަސްތުގައި ކުރައްކާތެރި ފައުލެއް ނުވަތަ ރެފްރީގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ އަމަލެއް، ނުވަތަ ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި މި ކާޑު ބޭނުން ކުރާނެ އެވެ. ދަށް ޑިވިޝަންތަކުގައި މި ކާޑު ދެއްކުމުން އެކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ކާޑު ދެއްކި ވަގުތުން ފެށިގެން 10 މިނިޓް ވަންދެން މެޗުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ގޮތް ހެދި އެވެ. އަލުން މެޗުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ދެ ވަނަ ނޫ ކާޑެއް ދައްކައިފިނަމަ ރަތްކާޑު ދެއްކި ކަމަށް ބަލަނީ އެވެ.

ނަމަވެސް ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ގިނަ ކޯޗުން މި ގަވާއިދާ ދެކޮޅެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނީ މިކާޑު ތައާރަފްކޮށްގެން އިތުރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމެއް އޭނާ އަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ކްލޮޕް - ރޮއިޓާސް
އަހަރެންނަށް ހީވަނީ މިއީ ކަމެއް އިތުރަށް ގޯސްކުރަނީހެން. 10 މިނިޓް ފަހުން އަލުން ބައިވެރިވާން ޗާންސް ދޭއިރު ދެން ވާނެގޮތަކާމެދު ވިސްނާލެވުނުބާ؟ ދެން މި ކާޑު ތައާރަފް ކުރީމަ ރީނދޫ ކާޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟. ނޫ ކާޑެއް ތައާރަފްކޮށްގެން އަހަރެންނަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ މިއީ ރަނގަޅު ހިޔާލެއްހެން. ފަހަރުގައި އަހަރެންގެ އުމުރުން މިހާރު 56 ވީމަ އެވަރަށް ނުވިސްނެނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ
ކްލޮޕް

ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗު އެންޖޭ ޕޮސްޓްޗެކްގޫ ބުނީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ވީއޭއާރު އެންމެ ފުރިހަމަނުވުން ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ކާޑެއް ތައާރަފްކޮށްގެން އެކަން ރަނގަޅުވާނެ ގޮތެއް ނުވިސްނޭ ކަމަށެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ޕޮސްޓެކޮގްލޫ - ރޮއިޓާރސް
ވީއޭއާރުގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަ އެބަހުރި. އެކަން ރަނގަޅު ނުވަނީސް އާ ކާޑެއް ތައާރަފްކޮށްގެން ވާން އޮތީ ކޮން މޮޅެއް. އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނޭ
ކޯޗު

އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ ނޫ ކާޑަށް ފީފާގެ ރުހުން ވެސް ފުރިހަމައަށް ނުލިބެނީސް މި ކާޑު ޕްރެމިއާ ލީގަށް ތައާރަފް ކުރުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށެވެ.

ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން ކުޅުނު މެޗުގައި އާޓެޓާ - ރޮއިޓާސް
ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ. ހާއްސަކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު. އަހަރެންނަށް ހިޔެއްނުވޭ އަހަރުމެން މިކަމަށް (ނޫކާޑު ބޭނުންކުރަން) ތައްޔާރުހން. ކާކަށް އެނގެނީ އެއީ ރަނގަޅު ހިޔާލެއްކަން. އަހަރެން އުއްމީދު ކުރަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޓެސްޓްފައި އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް
އާޓެޓާ

މި ގަވާއިދަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާއިން އެހާ ގަބޫލުވާ ގޮތެއްނޫނެވެ. ޕްރެމިއާ ލީގުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ގަދަ އެހެން ލީގުތަކުން ވެސް ވަނީ ނޫކާޑު ބޭނުންކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އައިއެފްއޭބީން ބޭނުންވަނީ ނޫ ކާޑު މަތީ ލީގުތަކުގައި ޓެސްޓްކޮށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ އަމަލުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެތޯ ޓެސްޓު ކުރުމަށެވެ. މި ގޮތުން މަދުވެގެން އެއް އަހަރު ވަންދެން މި ކާޑު ބޭނުން ކުރުމަށް އައިއެފްއޭބީއިން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެ ޖަމާއަތުން ބުނީ ދަށް ޑިވިޝަންތަކުގައި ނޫކާޑު ބޭނުންކުރުމުން ކުޅުންތެރިންގެ އަމަލުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މިހެންވެ މިއީ މަތީ ފަންތީގައި ޓެސްޓްކުރަން ނުޖެހޭ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް