ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:41
ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މުހައްމަދު އަމީން
ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މުހައްމަދު އަމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމީންގެ ޓެރަރިޒަމް މައްސަލަ
އަމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
 
ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު އުނިކުރުމަށް ފަހު، ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނީ 23 އަހަރާއި، 11 މަހާއި އަދި 9 ދުވަސް
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް 27 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު

ޓެރަރިމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، މުހައްމަދު އަމީންގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންކޮށްފައިވާ ހުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް 27 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެ ކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި އެވެ. 27 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރި ނަމަވެސް، ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު އުނިކުރުމަށް ފަހު، ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނީ 23 އަހަރާއި، 11 މަހާއި އަދި 9 ދުވަސް ކަމަށް އެ ހުކުމުގައި ވެ އެވެ.

އަމީންގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ އަމީނަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ، ދީނީ ވަކި ފިކުރެއް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރި މީހެއް ކަމަށެވެ.

އަމީނަށް ކުރި ޙުކުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ އާއިލާއާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 23 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައި މުހައްމަދު އަމީން ހައްޔަރުކުރެވި، ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 4 އަހަރަށް ދިގުދަންމައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޝަރީއަތަކަށްފަހު، ނޮވެމްބަރު 8 2023ގައި އޭނާގެ މައްޗަށް މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތައް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި 27 އަހަރު ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ކުރި ހުކުމަކީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ގަރީނާތަކަށް ބަލައި، އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ކުރެވިފައިވާ ހުކުމެއްކަމަށް އާއިލާއަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

އާއިލާއަށް އެ މައްސަލައާމެދު ފާހަގަކުރެވޭ ބޭއިންސާފު ކަންކަން ހުރިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ އެދުމާއެކު ދިގު މުއްދަތެއް ތަހުގީގުގައި ހޭދަކުރިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މުއްދަތުގައި އަމީން ހުރީ ބަންދުގައި ކަމަށާއި، ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައިވެސް ދައުލަތުން މައްސަލަ ދިގުދަންމަން މަަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެކުލަވާލި ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޝަރީއަތްވެސް ގެންދެވިފައި ނުވާކަމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފޭކް ސްލިޕް ދައްކައިގެން ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު އިތުރު ހެކި ނެތިގެން ދޫކޮށްލައިފި
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރޯލް މޮޑެލްއަކީ އަބްދުއްރަހީމް، ދެން މިގައުމުގެ ކަންކަން ދާނެ ގޮތް ރައްޔިތުން ތަސައްވުރު ކުރައްވާ: ޔާމީން
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިފަން ރައީސް މުއިއްޒު ދެކޮޅު ހެއްދެވި ސަބަބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް މުއިއްޒަށް: ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭތީ ނުނިދޭ، އިންޑިއާ އައުޓް ކެންޕޭނަށް ނުކުންނާނަން: ރައީސް ޔާމީން
ޔާމީނަށް ކުރި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލު، ނަމަވެސް ދަށު ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ
ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރިކަމަށް ޔާމީނަށް ކުރި ޙުކުމްވެސް ބާތިލު، މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި