ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 18:26
ހައްޖުވެރިން އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
ހައްޖުވެރިން އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ އިތުރު ބޮޅެއް - މި ފަހަރު ހައްޖުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ނަމުގައި
 
މިގޮތަށް ހިންގާ ސްކޭމްތަކުން ގެއްލޭ ފައިސާ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަނބުރާ ނުހޯދޭކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ

ރާއްޖޭގަައި އެ މައްސަލަ އެއްގެ ތުރާލާއި ތަކުލީފު އިންތިހާއަށް ޖެހިފައިވާ އެއް މައްސަލައަކީ ސްކޭމްތަކުގެ މައްސަލައެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން އެކި ސްކޭމްތައް ހިންގައިގެން ފައިސާ ޓެކުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާނަމަ، 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 150 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ސްކޭމްތައް ހިންގައިގެން ނަގާފައިވެއެވެ.

ކަންމިހެން އޮތްއިރު، މިގޮތަށް ސްކޭމްތައް ހިންގާ މީހުން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތައް އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ބަދަލުވޭވޭއެވެ. އެ މީހުން ސްކޭމްތައް ހިންގަނީ އެއިރެއްގައި ހިންގާ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި އޮފަރތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭހެން، އާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ވެސް ދަމައިގަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވެސް 200،000 ރުފިޔާ މީހެއްގެ އަތުން ޓެކުމުގެ މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ފްލެޓު ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީހެއްގެ އަތުން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ހީލަތުން ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފެށިކަން ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، ފްލެޓު ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން އެ މީހާގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ނިމިިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާފައިވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީ މީހެއްގެ އަތުން ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފެށިނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން މިފަދަ ސްކޭމް ހިންގާ ބަޔަކު ހެދި އުކުޅަކީ ހައްޖުގެ އަޅުކަމާއި ގުޅުވައިގެން ސްކޭމް ހިންގަން ފެށުމެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ޖާގަ ކަށަވަރުކުރަން ކަމަށް ބުނެ ސްކޭމަކުން ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އަދި ހައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާނަމަ، ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރަން ކަމަށް ބުނެ އާއްމުންނަށް ގުޅުމަށް ފަހު އަމިއްލަ އެކައުންޓުތަކަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން އެދެމުންދާކަން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ އާއްމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާނީ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކަށް ކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ނާންގާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިފަދަ ސްކޭމެއް މިހާރު ހިންގަމުންދާއިރު، ތަފާތު އެކި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަމުގައާއި، ފްލެޓު ލިބޭނެ ކަަމަށް ބުނެ މިފަދަ ސްކޭމްތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހިންގައެވެ. މިކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

ސްކޭމްތަކުގެ މައްސަލަތައް ރިކޯޑްކުރަން ފެށީއްސުރެ މިހާތަނަށް އާންމުންގެ އަތުން ގެއްލުނު ފައިސާގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 57.8 މިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ކަންބޮޑުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި، ސްކޭމްގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް ސްކޭމްގެ 28003 މައްސަލައެއް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ޖުމްލަ ގެއްލުނު ފައިސާގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 57 މިލިއަން 8 ލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި 64 ލައްކަ ޑޮލަރު ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތަށް ހިންގާ ސްކޭމްތަކުން ގެއްލޭ ފައިސާ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަނބުރާ ނުހޯދޭކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް