ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 15:17
ޕީޕީއެމް /ޕީއެންސީ ރައީސާއި ޗެއަރމަން
ޕީޕީއެމް /ޕީއެންސީ ރައީސާއި ޗެއަރމަން
ޕީއެންސީ
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީ
ވަކި މީހަކު ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް އިސްދޫ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ބޮޑު އޮޅުވާލުންގަނޑެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު!
 
އަދަދުތަކުގައި ބޮޑެތި އޮޅުންބޮޅުންތައް އުޅޭކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރޭ
 
އޮބްޒަރވަރު އެެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ވޯޓު ކަރުދާސްތަކެއް އެއްފަހަރާ އަޅާފައިވޭ
 
އެކި ފަހަރުމަތިން ފޮށިން ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ނަގައިގެން މޭޒުމައްޗަށް އަޅާފައިވޭ

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވި ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން ލ.އިސްދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ  ފޮއްޓަށް  އޮބްޒާވަރ އެއް  ގޮތުގަ ހަމަޖެއްސި އޮބްޒަރވަރަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީވެސް ވޯޓު ލާން ފެށިތާ 2 ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.

އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމާމެދު އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިބީ ޝައްކެއްގެ މަތީގައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ވާދަ ކުރައްވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުﷲ ހޮއްވަވަން ބޭނުންފުޅުވި ކެންޑިޑޭޓުކަމަށް އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހުން ކިޔާދިނެވެ.

އެ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯތައްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ވީޑިއޯއިން، ވޯޓު ފޮއްޓަށް މީހަކު ވޯޓު ކަރުދާސްތަކެއް އަޅާ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެެވެ. އެއީ އޮބްޒަރވަރު އެެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ހިނގި ކަމެއްކަމަށް މަންޒަރު ދުއް ފަރާތްތަކުން ކިޔާދިނެވެ.

އޮބްޒަރވަރު އެެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ވޯޓު ކަރުދާސްތަކެއް އެއްފަހަރާ އަޅަނީ- ރާއްޖެއެމްވީ

ގާތްގަނޑަކަށް ދެގަޑިއިރަށްފަހު ހުއްދަ ދިނުމުން އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން އޮބްޒަރވް ކުރެއްވި ފަރާތުން ވަނީ އިންތިޚާބު ނިމި ވޯޓު ގުނަންދެން އެތަނުގައި މަޑުކޮށްފައެވެ.

އެެހެންނަމަވެސް ދެންވެސް ކަންކަން ހިނގާދިޔައީ އިންތިޚާބާމެދު އެތަކެއް ސުވާލުތަކެއް އުފެދޭ ގޮތަށްކަމަށް އެރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހުން ކިޔާދިނެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު، ވޯޓު ގުނުމަށްޓަކައި ފޮށީގައި ހުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތައް މޭޒުމައްޗަށް އޮއްސާލައި ފޮށި ހުސްކަން ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ފޮށިން ވަކިވަކިން ކަރުދާސްތައް ނަގާފައިވާއިރު، އެކި ފަހަރުމަތިން ފޮށިން ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ނަގައިގެން މޭޒުމައްޗަށް އަޅާ މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެތަނުގައި ތިބި މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތައްވެސް ރާއްޖެެއެމްވީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކި ފަހަރުމަތިން ފޮށިން ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ނަގައިގެން މޭޒުމައްޗަށް އަޅަނީ

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ކިޔާދިން ގޮތުގައި އެ ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާފައިވަނީ 393 މީހުންނެވެ. ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުކުރިކަމަށް ބުނާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދަކީ 500އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފޮށިން އެކަނިވެސް 500ށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ކަރުދާސް ނަގާފައިވާއިރު، ބާކީ 50 އެއްހާ ކަރުދާސް ހުއްޓެވެ. ވީއިރު، މި އަދަދުތަކުގައި ބޮޑެތި އޮޅުންބޮޅުންތައް އުޅޭކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އިސްދޫގައި ބެހެއްޓިފަވާ ވޯޓް ފޮށިން ވަނީ ބޮޑު ތަނުން ވައްކަން ކޮށްފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ސައްޙަކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާކަމަށްވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީންވެސް  ވަނީ މިކަން ސިއްރުކޮއްފައެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މިފަދަ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުޅޭކަން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން ގެންދަނީ ސިއްރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން: ވަޒީފާގެ ބިރު، ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމުގެ ބިރު، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު
ކެމްޕެއިނުގައި މިފަހަރު ގޮވާލީ ސަރުކާރު ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓުދޭން، ޕާޓީން މިފަހަރުވެސް ބުނީ އެއީ ފަރުދީ ވިސްނުމެއް ކަމަށް
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ޕީއެންސީން ބޭއްވި ތަފާތު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން!
މަގުމަތީ ގޭނުނީ އިޚުލާސްތެރިން، ވަޒީފާ ލިބެނީ ހިޖުރަވެރިންނަށް!
ފަހު 10ގައި ދީނަށްޓަކައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކެމްޕެއިނުގައި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ހައްދަވަނީ ރޯ ބުހުތާން ބޮޑު ދޮގު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ޕީއެންސީ ކެމްޕޭނުގައި ބަހަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭސީސީ ހަނު