ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 19:05
ޕާކިސްތާން ސިފައިން ފޯރި މަރަނީ
ޕާކިސްތާން ސިފައިން ފޯރި މަރަނީ
އީޕީއޭ
ޕާކިސްތާންގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ހަމަލާ ދިނުން
ޕާކިސްތާންގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 10 ފުލުހުން މަރުވެއްޖެ
 
ބުރާސްފަތިދުވަހު އެގައުމުގެ އިންތިޚާބް އޮންނަ އިރު، އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ވަނީ ހަރުކަށިއަމަލުތައް ހިންގުން އިތުރު ވެގެން ގޮސްފަ

ޕާކިސްތާންގެ ހުޅަގު އުތުރުގެ ހިސާބެއްގައިހުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން 10 ފުލުހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޕާކިސްތާންގެ އާންމު އިންތިޚާބް ބުރާސްފަތިދުވަހު އޮންނަ އިރު، އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެގައުމުގައިވަނީ ހަރުކަށިއަމަލުތައް ހިންގުން އިތުރު ވެގެން ގޮސްފައެވެ. ހަމަލާދިން ފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ ސްނައިޕަރ ބަޑިން ނާއި ގްރެނޭޑް ބޭނުން ކޮށްގެން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހަމަލާދީފައިވާއިރު ހަމަލާގެ ރައްދުގައި ފުލުހުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ. މިހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ދެގަޑިއިރެއްހާއިރަށް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު ހަމަލާތަކުގައި 10 ފުލުހުން މަރުވެ އިތުރު 9 ފުލުހުން ޒަޚަމް ވެފައި ވެއެވެ.

މިހަމަލާދިނީ ކޮންބައެއްކަމެއް އަދި ސާފުނުވާކަމަށްވެއެވެ. ނަމަވެސް ޚައިބަރު ޕަޚްތުންޚުވާގެ މިހިސާބަކީ ޕާކިސްތާން ތޯލިބާން އަދި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ހަގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް ސަރުކާރު އަދި ސެކިއުރިޓީ ތަންތަނަށް އަމާޒު ކޮށް ދެމުން ގެންދާ ސަރަހައްދެކެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބަލޮޗިސްތާން ޕްރޮވިންސް ގައި ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށް އަމަޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އެލީޑަރު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެހަމަލާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓުން ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހަތިޔާރުއެޅި 24 ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

އާންމު އިންތިޚާބުގައި 90،675ވޯޓުލާ މަރުކަޒުޤާއިމް ކުރެވޭއިރު އޭގެތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މަރުކަޒަށް ހަމަލާތައްއަމާޒުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ޕާކިސްތާންގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް