ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 21:58
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ޔޫޒާ ނޭމާއި ޕާސްވޯޑް ހޯދާ މައްސަލަތައް އިތުރު
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ޔޫޒާ ނޭމާއި ޕާސްވޯޑް ހޯދާ މައްސަލަތައް އިތުރު
ޕޮލިސް
ސްކޭމްތައް މައްސަލަތައް
ސްކޭމް މައްސަލަތައް: 2021 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ގެއްލުނު ފައިސާގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 57.8 މިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރު
 
ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން
 
2022 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 2023 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް މަދު
 
ފޯނު ކޯލު މެދުވެރިކޮށް ފުލެޓެއް ލިބިގެން ނޫނީ ކޮންމެވެސް ބިމެއް ލިބިގެން ކަމަށް ބުނެ ސްކޭމް ހިންގާ

ސްކޭމްތަކުގެ މައްސަލަތައް ރިކޯޑު ކުރަން ފެށީއްސުރެ މިހާތަނަށް އާންމުންގެ އަތުން ގެއްލުނު ފައިސާގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 57.8 މިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ކަންބޮޑުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި، ސްކޭމްގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު ކުށްކުރާ ގޮތާއި، ކުށްކުރާ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށާއި، އައު ގޮތްތައް ތައާރަފް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. 2000ގެ ތެރޭގައި ސްކޭމްތައް ފެށިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރިކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ސްކޭމްގެ 28003 މައްސަލައެއް ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އެއީ ޖުމްލަ ގެއްލުނު ފައިސާގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 57 މިލިއަން 8 ލައްކަ ދިވެހި ފައިސާ ކަމަށެވެ. އަދި 64 ލައްކަ ޑޮލަރު ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިންގަމުންދާ އެކިއެކި ސްކޭމްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ފޯނު ކޯލު މެދުވެރިކޮށް ފުލެޓެއް ލިބިގެން ނޫނީ ކޮންމެވެސް ބިމެއް ލިބިގެން ކަމަށް ބުނެ ސްކޭމް ހިންގާ ކަމަށާއި، ފޯނަށް ފޮނުވާ ލިންކެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހާގެ ޕާސަނަލް އިންފޮމޭޝަން ނޫނީ ޕާސަނަލް އެކައުންޓުތަކުގެ އިންފޮމޭޝަންތައް ނަގައިގެން ހެކުކޮށްގެން ކުރާ ސްކޭމްތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެވެސް ޕްރޮމޯޝަނެއް ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ ނޫނީ އިނާމެއް ލިބިގެންކަމަށް ބުނެ މެސެޖު ފޮނުވައިގެން ހިންގާ ސްކޭމްތައް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ރިލޯޑު އަދި ރާސްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ސްކޭމްތައް އަދި ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން ގުޅައި އާއިލީ ދަންނަ މީހަކަށް ނޫނީ ރައްޓެއްސަކަށް ހެދިގެން ބޭންކު އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭން ބުނެ ހިންގާ ސްކޭމްތައް އަދި ސޯޝަލްމީޑިއާގެ އެކިއެކި ޕްޓުފޯމުތަކުގައި ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާ ކަމަށްބުނެ ހިންގަމުންދާ ސްކޭމްތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު ސޯޝަލްމީޑިއާ ޕްލެޓުފޯމުތަކުގައި ބަދުއަހުލާގީ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ނުވަތަ ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތައް ޕްރޮމޯޓު ކުރަން ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ހިންގޭ ސްކޭމްތައް، އަދިހަމައެއާކު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓުފޯމުތަކުގައި ނޫނީ އެހެންގޮތަކުން ވެސް އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ހިންގާ ސްކޭމްތައް. އޭގެ އިތުރުން ސްކޭން އެންޑު ޕޭ ބޭނުންކޮށްގެންނާއި އޯޓީޕީ ހޯދައިގެން ހިންގޭ ސްކޭމްތައް، އީސިމް ބަދަލުކޮށްގެން ހިންގާ ސްކޭމްތައް ހިންގާ. އަދި މީގެ އިތުރުން ވެސް އެއިރަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި އެންމެ ހިނގާ ކަންކަން، މިސާލަކަށް ފަލަސްތީނު ފަންޑަށް އެހީވުމަށް ކަމަށްބުނެ ސްކޭމްތައް ހިންގަމުންދޭ.
އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރަޝީދު

ސްކޭމް ހިންގައިގެން ކުރާ ކުށްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ 2022 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 2023 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް މަދު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު 1087 މައްސަލަ ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިކޯޑު ކުރެވިފައި ވަނީ 971 މައްސަލަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ގެއްލުންވި ފައިސާގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު 2023 ވަނަ އަހަރު ގެއްލުނު ފައިސާގެ އަދަދު އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅައި ބަލާއިރު އިތުރު ކަމަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސްކޭމްތައް ހުއްޓުވުމަށް ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، މިޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ކަމާގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް